Gymnázium Budějovická

Dvojjazyčné studium

Naše česko-španělské dvojjazyčné gymnázium nabízí jedinečnou možnost, která spočívá v osvojení cizího jazyka za mimořádně krátkou dobu, t. j. během dvou let Vaše dítě zvládne španělštinu na maturitní úrovni. V dalších ročnících svou jazykovou znalost zdokonalí tak, že bude schopno komunikovat zcela plynně a běžně číst španělské knihy v originále. Kromě toho pozná kulturu Španělska i španělsky mluvících zemí, neboť se minimálně jednou, ale spíše několikrát podívá do Španělska, možná i do některé latinskoamerické země.

Koncepce dvojjazyčného studia (vznik v r. 1990) je výsledkem spolupráce Ministerstva školství ČR a Ministerstva školství Španělského království. Učební osnovy jsou pečlivě promyšlenou kombinací učiva obou zemí. Žáci používají původní španělské učebnice, které nám španělská strana průběžně zasílá a které má student zdarma zapůjčeny na každý jednotlivý rok studia.

Metoda výuky jazyka je kombinovaná, tzn. světově uznávaná metoda komunikativní se kombinuje s osvědčenou českou výukou gramatiky. Vysoké účinnosti dosahujeme tím, že se na výuce podílejí španělští i čeští profesoři. Španělští profesoři jsou aprobovaní lingvisté, čeští učitelé jsou rovněž aprobovaní lingvisté, kteří absolvovali celou řadu odborných stáží ve Španělsku i v naší republice.

Od třetího ročníku probíhá výuka vybraných předmětů (matematiky, fyziky, chemie, dějepisu a zeměpisu) ve španělštině, kromě toho pokračuje i výuka španělského jazyka a literatury.

S výše uvedeným typem studia máme na naší škole bohaté zkušenosti. Ve školním roce 2014/2015 jsme si připomněli již 25 let jeho trvání. Máme tedy možnost mapovat úspěšnost našich studentů na vysokých školách. Tady je třeba zdůraznit, že studium je koncipováno jako všeobecné, tzn. že i ostatní předměty jsou probírány v takovém rozsahu, že se z tohoto oboru mohou studenti hlásit i na technické, ekonomické, přírodovědné i jiné fakulty. Při přijímání na vysoké školy jsme v minulých letech dosáhli 96% a 92,3% úspěšnosti.

Španělská strana nabízí každoročně našim maturantům stipendia na španělských univerzitách: této nabídky již využila řada studentů.

Snažíme se, aby se výuka neomezovala pouze na práci v hodinách, ale abychom mohli studentům nabídnout i další atraktivní akce, např. odborné přednášky (spolupracujeme s vysokoškolskými učiteli).

Na naší škole každým rokem připravují naši studenti divadelní představení ve španělském jazyce, kterými nás reprezentují na mezinárodních festivalech (Budapešť, Varšava, Bratislava, Valladolid).

Škola je vybavena španělskou knihovnou, dále máme k dispozici mnoho původních didaktických materiálů, audio a videonahrávky.

Španělské ministerstvo školství garantuje úroveň výuky (mimo jiné i prostřednictvím svých inspektorů), dále udržujeme kontakty s Asociací učitelů španělštiny, s Českou iberoamerickou společností.

Na vysokou kvalitu výuky dozírá španělský atašé pro vzdělávání.

Španělština zaznamenává celosvětový vzestup. Předpokládá se, že na začátku nového tisíciletí stoupne počet španělsky mluvícího obyvatelstva na 400 milionů. Španělsky mluvící země představují zajímavou kulturní alternativu, je to určitá protiváha vůči silně etablované kultuře anglosaské. (V USA je druhým nejsilnějším jazykem španělština – přes dvacet milionů lidí).

Vzhledem k tomu, že se naše země stala součástí evropských a mezinárodních struktur, uveďme ještě, že španělština je pracovním jazykem Rady Bezpečnosti, OSN, UNESCO, WTO, Mezinárodní organizace pro atomovou energii, Mezinárodní organizace práce atd. Při stále postupující globalizaci ani naše země nemůže stát stranou a nutně potřebuje jazykově fundované odborníky.

Abyste měli jistotu, že Vaše dítě bude dobře vybaveno do dalšího života a na trh práce, chceme Vás ubezpečit, že u nás získá i solidní znalosti angličtiny, výpočetní techniky a těch oborů, kterým se bude chtít věnovat při vysokoškolském studiu. K tomuto cíli jsou zaměřeny především odborné volitelné semináře v posledních dvou letech studia.

Na závěr ještě jednu poznámku: Je nutno upozornit na to, že studium ve dvojjazyčných třídách je poměrně náročné. Pokud by se stalo, že by Vaše dítě v době dvouleté jazykové přípravy neprospívalo, bude mu doporučen po ukončení základní školy přestup, a to buď na čtyřleté studium v české třídě našeho gymnázia, nebo na jinou školu. Před tím, než Vaše dítě začne studovat vybrané předměty v jazyce španělském, podrobí se po dvouleté výuce jazyka rozsáhlému testu ze španělštiny, který napoví, zda je žák dostatečně pro další studium připraven. V opačném případě bude jednáno s ním i jeho rodiči o případné změně studijního směru.

Naším cílem je, aby studenti dostali nejen kvalitní vzdělání, ale aby se také při svém studiu cítili spokojeně a byli při něm vysoce motivováni. Snažíme se vytvořit pro naše děti lidsky příjemné a přátelské prostředí.

Přejeme Vám, abyste se rozhodli k Vaší spokojenosti a hlavně ku prospěchu Vašeho dítěte. Jemu pak přejeme, aby u nás prožilo krásná léta, na která bude jednou vzpomínat doufejme tak dobře, jako naši absolventi, kteří se k nám neustále vracejí.