Gymnázium Budějovická

79-41-K/41 čtyřleté všeobecné studium (2020)

Naposledy upraveno , GyBu admin

Koncepce maturit podle z. 561/2004 Sb. (školský zákon – ŠZ) ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. (www.nova.maturita.cz)

Školní rok 2019/2020

Ve společné části koná žák 2 státní povinné zkoušky jedné úrovně obtížnosti (přihláška do 1. prosince):

  1. z českého jazyka a literatury (didaktický test, písemná práce a ústní zkouška před komisí) – školní seznam literárních děl
  2. z cizího jazykaangličtina, španělština, němčina (didaktický test, písemná práce a ústní zkouška před komisí) nebo z matematiky (pouze didaktický test)

Žák úspěšně vykoná společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykonal všechny části obou povinných zkoušek. Žák opakuje jenom tu část zkoušky, u které neuspěl.

Žák může konat navíc nejvýše 2 nepovinné zkoušky, opravné nepovinné zkoušky se nekonají.

Profilová část

V profilové školní části (§ 79 ŠZ) jsou povinné 3 zkoušky (jedné úrovně stanovené školou) a možné nejvýše 2 nepovinné zkoušky:

Tři povinné zkoušky se volí z nabídky

Český jazyk a literatura Ústní zkouška před komisí
Cizí jazyk
( angličtina, španělština, němčina)
[1., 2. a 3.]
Dějepis ( 4.E, 4.F)
Zeměpis
Společenské vědy
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Informatika (ICT) [4.]
Est. výchova – hudební [5.] Ústní zkouška před komisí
(+ rozbor hudební ukázky)
Est. výchova – výtvarná [5.] Ústní zkouška před komisí
(+ výtvarná práce)

Nepovinná zkouška (max. 2)

Všechny předměty z předchozí nabídky, které si žák nevybral jako povinné.

Matematika+ již nepatří mezi nepovinné zkoušky profilové části maturity, není součástí maturity a nebude uvedena na vysvědčení, koná se pouze na vybraných spádových školách, přihlašování k této zkoušce se provádí přes portál Cermatu na zvláštní přihlášce.

Podmínky:

  1. Pokud si žák vybere ve společné části povinnou zkoušku z matematiky, musí v profilové části konat aspoň jednu povinnou zkoušku z cizího jazyka.
  2. Pouze jedna zkouška z cizího jazyka v profilové školní části se dá nahradit certifikátem z cizího jazyka (viz § 79 odst. 3 školského zákona). Certifikát musí mít v anglickém jazyce nejméně úroveň B2 a v ostatních cizích jazycích nejméně úroveň B1 podle evropského referenčního jazykového rámce. O uznání zkoušky rozhoduje ředitelka školy.
  3. Pokud si žák vybere ve společné části i v profilové části povinnou zkoušku z cizího jazyka, musí to být pokaždé jiný cizí jazyk (viz tabulka).
  4. Zkoušku z ICT může konat pouze žák, který absolvoval minimálně dva školní roky výuku tohoto předmětu v denním studiu a aspoň jeden rok výuku volit. předmětu programování.
  5. Zkoušku z výtvarné nebo hudební výchovy může konat pouze žák, který absolvoval minimálně dva školní roky výuku tohoto předmětu v denním studiu a aspoň jeden rok výuku volitelného předmětu s obsahem, který souvisí s tímto předmětem (např. dějiny umění, kultury apod.). O povolení konání této zkoušky rozhoduje ředitelka školy.

V Praze dne 6. 9. 2019

Z. Bednářová, ředitelka školy

Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy