Gymnázium Budějovická

79-41-K/610 šestileté dvojjazyčné česko-španělské studium (2020)

Naposledy upraveno , GyBu admin

Koncepce maturit podle z. 561/2004 Sb. (školský zákon – ŠZ) ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. (www.nova.maturita.cz)

Školní rok 2019/2020, bilingva (§ 81 ŠZ)

Ve společné části koná žák 2 povinné zkoušky jedné úrovně, přihláška do 1. prosince:

  1. z českého jazyka a literatury (didaktický test, písemná práce a ústní zkouška před komisí) – školní seznam literárních děl
  2. z cizího jazykašpanělština, angličtina (didaktický test, písemná práce a ústní zkouška před komisí) nebo z matematiky (didaktický test v českém jazyce, podmínkou je absolvování alespoň ročního semináře z matematiky v českém jazyce)

Žák může konat navíc nejvýše 2 nepovinné zkoušky, opravné nepovinné zkoušky se nekonají.

Žák úspěšně vykoná společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykonal všechny části obou povinných zkoušek. Žák opakuje jenom tu část zkoušky, u které neuspěl.

Profilová část

V profilové školní části (§ 79 ŠZ) jsou povinné 3 zkoušky (jedné úrovně stanovené školou) a nejvýš 2 nepovinné zkoušky:

1. povinná zkouška

Španělský jazyk, literatura a kultura písemná zkouška
a ústní zkouška před komisí

2. povinná zkouška se volí z nabídky předmětů vyučovaných ve španělštině

Matematika ústní zkouška před komisí
Dějepis
Zeměpis
Fyzika
Chemie

3. povinná zkouška se volí z nabídky předmětů vyučovaných ve španělštině, které jste si nezvolili jako druhou povinnou zkoušku, a z předmětů vyučovaných v českém jazyce

Český jazyk ústní zkouška před komisí
Anglický jazyk [1. a 2.]
Biologie
Společenské vědy
Informatika (ICT) [3.]
Est. výchova – hudební [4.] ústní zkouška před komisí
+ rozbor hudební ukázky
Est. výchova – výtvarná [4.] ústní zkouška před komisí
+ ukázka výtvarné práce

Nepovinná zkouška (max. 2) se volí z této nabídky:

Všechny předměty z nabídky 2 a 3, které si žák nevybral jako povinné.

Matematika+ již nepatří mezi nepovinné zkoušky profilové části maturity, není součástí maturity a nebude uvedena na vysvědčení, koná se pouze na vybraných spádových školách, přihlašování k této zkoušce se provádí přes portál Cermatu na zvláštní přihlášce.

Podmínky:

  1. Pokud si žák vybere ve společné části povinnou zkoušku z anglického jazyka, nemůže si zkoušku z anglického jazyka volit v profilové části.
  2. Pouze zkouška z anglického jazyka v profilové školní části se dá nahradit certifikátem z cizího jazyka (viz § 79 odst. 3 školského zákona). Certifikát musí mít v anglickém jazyce nejméně úroveň B2 podle evropského referenčního jazykového rámce. O uznání zkoušky rozhoduje ředitelka školy.
  3. Zkoušku z ICT může konat pouze žák, který absolvoval minimálně dva školní roky výuku tohoto předmětu v denním studiu a aspoň jeden rok výuku volitelného předmětu programování.
  4. Zkoušku z výtvarné nebo hudební výchovy může konat pouze žák, který absolvoval minimálně dva školní roky výuku tohoto předmětu v denním studiu a aspoň jeden rok výuku volitelného předmětu s obsahem, který souvisí s tímto předmětem (např. dějiny umění, kultury apod.). O povolení konání této zkoušky rozhoduje ředitelka školy.

V Praze dne 6. 9. 2019

Z. Bednářová, ředitelka školy

Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy