Gymnázium Budějovická

Sdělení rodičům - Inkluze

Naposledy upraveno , Kateřina Šmatláková

Vážení rodiče našich žáků,

s účinností od 1.9.2016 vchází v platnost hned několik změn v legislativě týkající se školství obecně, poradenské služby ve školách a zejména pak péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, změn, které vedou k jednomu cíli – ke Společnému vzdělávání/Inkluzi ve školách.

Soubor informací o společném vzdělávání z pohledu MŠMT naleznete na adrese: http://www.msmt.cz/o-webu-msmt/spolecne-vzdelavani .

Podstatou společného vzdělávání je důraz na nejlepší zájem žáka a jasné upřednostnění individuálního přístupu, individuální inkluze. Hlavními myšlenkami a východisky potom jsou rovnost práv, podmínek a příležitostí ve vzdělávání.

Pro školy to znamená povinnost vytvořit takové podmínky pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), aby tito žáci měli porovnatelné výsledky při respektování jejich SVP. Konkrétně to znamená důsledné uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činnosti a při stanovování obsahu, forem i metod výuky žáků se SVP. Důsledné naplňování stanovených podpůrných opatření, formativní hodnocení vzdělávání žáků se SVP, intenzivní spolupráci mezi školou, rodinou a školskými poradenskými zařízeními. Nově se zavádí pojem „Podpůrná opatření", který zahrnuje všechny nezbytné úpravy ve vzdělávání odpovídající potřebám konkrétního žáka. Tato opatření se dělí do 5 stupňů, kdy PO prvního stupně jsou plně v kompetenci školy a až PO druhého až pátého stupně spadají do kompetence školských poradenských zařízení (PPP nebo SPC).

Pro vaše děti – žáky naší školy – to konkrétně znamená, že v případě potřeby může škola uplatnit opatření i bez doporučení PPP/SPC. Podpůrná opatření 1. stupně spočívají zejména v přímé podpoře žáka vyučujícím (v situaci, kdy se SVP týká pouze jednoho vyučovacího předmětu, případně skupiny příbuzných vyučovacích předmětů – např. jazyky) nebo v tvorbě plánu pedagogické podpory, což je závazný dokument zajišťující uplatnění potřebných PO u konkrétního žáka ve více vyučovacích předmětech. Plán pedagogické podpory (dále jen PLPP) tvoří zúčastnění pedagogičtí pracovníci za podpory školního poradenského pracoviště, žák i jeho zákonný zástupce bude s PLPP prokazatelně seznámen a PLPP bude nejpozději do 3 měsíců školou vyhodnocen jako účinný (vedoucí ke zlepšení) nebo neúčinný (nezlepšení nebo dokonce zhoršení). V druhém případě pak bude následovat doporučení školy zákonným zástupcům, aby zajistili vyšetření v PPP nebo SPC.

Na základě vyšetření v PPP nebo SPC vznikne doporučení pro školu, které bude obsahovat přesný popis podpůrných opatření, které je škola povinna zajistit. Jedním z takto doporučených opatření může být i individuální vzdělávací plán.

Se začátkem školního roku 2016/2017 začíná běžet tzv. přechodové období, během kterého není třeba, abyste se hromadně hlásili do PPP / SPC na nové vyšetření a žádali od školského poradenského zařízení zprávu a doporučení dle nových pravidel. Můžeme i nadále pracovat se stávajícími doporučeními (podle původního režimu) a až teprve v době skončení platnosti aktuálního doporučení bude třeba, abychom společně zvolili další postup – buď podpůrná opatření prvního stupně bez nutnosti návštěvy PPP/SPC nebo re-diagnostika v PPP/SPC.

Přeji vám i vašim dětem školní rok plný dobrého pocitu z odvedené práce i ze zaslouženého odpočinku ve společnosti našich blízkých, dostatek vzájemné podpory a rodinné pohody.

Kateřina Šmatláková za ŠPP
Autor
Kateřina Šmatláková