Gymnázium Budějovická

Typy poradenských služeb

Naposledy upraveno , Kateřina Šmatláková

Výchovný a kariérový poradce

 • poradenství studentům i jejich rodičům při volbě další vzdělávací a profesní cesty
 • informační servis v oblasti kariérového poradenství
 • vyhledávání studentů, kteří budou potřebovat během vzdělávacího procesu zvláštní péče (studenti se specifickými poruchami učení, nadaní a mimořádně nadaní, studenti jakýmkoliv způsobem jinak znevýhodnění apod.), nabídka poradenské pomoci
 • informační servis o možnostech poradenského vedení pro studenty (i jejich rodiče), kteří budou potřebovat nebo již potřebují zvláštní péči
 • poradenství při studijním selhávání (konzultace v oblasti stylů učení, studijních návyků apod.)
 • spolupráce při vytváření podmínek pro integraci studentů, kteří potřebují zvláštní péči
 • vyhledávání a zachycování varovných signálů v oblasti rizika výskytu sociálně nežádoucího a rizikového chování
 • informační servis a metodické vedení v případě výskytu sociálně nežádoucího a rizikového chování
 • spolupráce při realizaci školního dlouhodobého programu primární prevence (DPPP)

Školní psycholog

 • vyhledávání studentů, kteří budou potřebovat zvláštní péči, nabídka diagnostické, poradenské pomoci
 • diagnostika specifických poruch učení, nadaných studentů, studentů s výukovými či výchovnými problémy (na základě Informovaného souhlasu)
 • diagnostika individuálních dispozic jako podklad pro budoucí kariérové poradenství (PROFI)
 • diagnostika sociálního klimatu ve školních třídách – pravidelně v prvních ročnících, nárazově dle potřeby
 • poradenské vedení studentů, kteří potřebují zvláštní péči během vzdělávacího procesu
 • poradenská pomoc rodičům studentů, kteří potřebují zvláštní péči během vzdělávacího procesu
 • poradenská pomoc studentům při adaptačních potížích jakékoliv příčiny, zejména pak poradenská pomoc studentům při potížích s přizpůsobením v třídní skupině
 • individuální případová práce se studenty s problémy v oblasti osobnostní, vztahové, rodinné apod.
 • poradenství v oblasti technik a hygieny učení, prevence školního neúspěchu
 • krizová intervence (v případě potřeby)
 • skupinová práce se školními třídami (dle potřeby, dle vzniklých situací či výskytu sociálně nežádoucího a rizikového chování)
 • metodická a poradenská pomoc jednotlivým pedagogům (dle potřeby)
 • doporučení či zajištění kontaktu s externím poradenským zařízením
 • koordinace součinnosti ŠPP s externími poradenskými zařízeními

Školní metodik prevence

 • průběžná evidence výskytu sociálně nežádoucího a rizikového chování
 • vyhledávání a zachycování varovných signálů v oblasti sociálně nežádoucího a rizikového chování
 • řešení konkrétních situací výskytu sociálně nežádoucího a rizikového chování
 • tvorba školního dlouhodobého programu primární prevence i preventivního programu na jednotlivý školní rok – na základě analýzy konkrétních potřeb školy a konkrétních možností školy
 • spolupráce na realizaci DPPP a preventivního programu na konkrétní školní rok
 • vyhodnocení účinnosti jednotlivých součástí DPPP
 • metodická a poradenská pomoc jednotlivým pedagogům (v oblasti školní prevence)
 • koordinace součinnosti ŠPP s externími institucemi působícími v oblasti specifické prevence

Více informací o školním preventivním programu naleznete v části „ŠPP - školní program prevence".

Dokumenty související s naší činností naleznete v oddíle „ŠPP – odkazy a dokumenty".

Autor
Kateřina Šmatláková