Gymnázium Budějovická

Prevence v kyberprostoru

, Kateřina Šmatláková

„Dobrý sluha, ale špatný pán"

V době přechodu ze základní školy na víceleté gymnázium (hlavně na osmileté studium) se u našich studentů velmi často setkáváme s markantním nárůstem užívání internetu, sociální sítě nevyjímaje. Moderní technologie a internet zejména jsou pro studenty velmi důležitým pomocníkem při vyhledávání informací, při komunikaci se spolužáky ze třídy nebo z celé školy, mohou posloužit jak z pohledu školní práce, tak i z pohledu navazování kontaktů nebo čistě z pohledu zábavy. Internet včetně sociálních sítí může být opravdu velmi dobrým a těžko nahraditelným služebníkem. Bohužel se někdy stává také velmi špatným, místy až krutým pánem.

O rizicích pohybu dětí a mladistvých na internetu je toho napsáno mnoho, včetně nepřeberného množství rad, jak se rizik vyvarovat a jak s nimi pracovat, pokud nastanou. V dolní části této stránky jsme pro Vás vybrali pár zajímavých, ověřených a užitečných odkazů pro rychlejší orientaci v problematice.

Na tomto místě chceme zmínit jen pár bodů k zamyšlení, které se nám z vlastní zkušenosti a praxe zdají být opravdu hodně důležité z pohledu „vstupu" do světa internetu u studenta víceletého gymnázia:

  • Kritické myšlení

Zdaleka ne všechno, co se dá na internetu najít, je pravda. Veškeré zdroje a informace je vhodné ověřovat, kriticky posuzovat a vytvořit si vlastní názor na základě vlastních zkušeností a vědomostí, nebo na základě zkušeností a vědomostí zkušenějších a důvěryhodných osob (rodičů, starších sourozenců apod.). Formální nebo technologická stránka internetu vyvolává dojem bezchybnosti, spolehlivosti, který se u mladých lidí často přenáší i do vnímání obsahové stránky. Pro práci s internetem jako s „dobrým sluhou" je velmi vhodné naučit se nespoléhat na jediný zdroj informací, naučit se rozpoznat a nevyužívat nerelevantní zdroje informací (zastaralé, polopravdy, účelová zkreslení apod.). Pro mladého člověka vstupujícího do světa internetu v tomto bodě hrají zcela zásadní roli rodiče, jejich zkušenosti, jejich ochota vést dítě ke kritickému myšlení a postupně tak i ke schopnosti samostatného odpovědného rozhodování o výběru zdrojů a použitelných informací.

http://www.world-trend.cz/2013/07/vira-v-internet/

  • Čas (ztráta kontroly času)

Okouzlení dostupností informací a kontaktů, bezprostřednost a bezhraničnost, to všechno (a nejen to) vede k velké oblibě internetu mezi mladými lidmi, studenty a k narůstajícímu množství času tráveného na internetu – a to často na úkor času potřebného pro studium nebo pěstování reálných sociálních kontaktů. Zde je na místě především ostražitost rodičů a schopnost nabídnout dětem alternativu v trávení času, která se příjemným prožitkem vyrovná nebo alespoň blíží pocitům, které dítě zažívá, když je „on-line".

I o netolismu (závislostním chování ve vztahu k internetu) bylo popsáno hodně stránek, pro zjednodušení zde uvádíme alespoň citaci a odkaz stránky E-bezpeci.cz.

Citace: „Závislost na internetu u dětí nastává v případě, kdy počítač a internet natolik zasahuje do všedního dne dítěte, že už mu nezbývá energie ani čas na koníčky a školu."

(http://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/dali-rizika/519-existuje-zavislost-na-internetu)

http://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/dali-rizika/331-uvod-do-problematiky-netolismu

  • Vliv původních rodinných hodnot (respektive ztráta vlivu)

Internet je kromě zdroje informací, zdroje zábavy a příjemných pocitů i místem hledání a nalézání kontaktů, komunikace s přáteli, se spolužáky apod. V závěru středního školního věku (11. až 12. rok života), kdy mladý člověk končí první stupeň ZŠ a přechází na druhý stupeň nebo na gymnázium, výrazně stoupá význam přijetí ze strany vrstevníků. Důležitou se postupně stává příslušnost k nějaké vrstevnické skupině a míra akceptace ze strany této skupiny. S přechodem do období puberty (12. až cca 15. rok života) začíná mladý člověk o své identitě uvažovat i hypoteticky a aktivně se snaží ovlivňovat znaky své identity, snaží se poznat sám sebe, své možnosti, své hranice, zkouší, jakým by mohl být, tápe, jaký opravdu bude. Součástí procesu je i odmítání dosavadních vzorů a přimknutí se k vzorům novým, které často přicházejí právě z vrstevnických skupin. Velký vliv tak získává konkrétní podoba skupiny, ve které se mladý člověk pohybuje.

Z tohoto pohledu je internet a sociální sítě značně rizikovým prostředím, pokud zcela převáží jeho vliv nad vlivy původních rodinných hodnot. Z mnoha existujících doporučení pro vás máme alespoň pár bodů, které se nám osvědčily:

Mluvte co nejotevřeněji se svými dětmi o tom, co na internetu zažívají, jaké problémy tam řeší, jací jsou jeho přátelé, co jim přináší radost, z čeho jsou naopak rozpačité apod.

Nekritizujte, nevynášejte příliš rychlé soudy, spíše se snažte co nejvíce dozvědět, projevte zájem. Umožníte tak svým dětem, aby se vám i příště chtěly svěřit, promluvit si o tom, co je třeba na internetu potkalo

Nezakazujte, spíše naučte své dítě, jak se napříště nepříjemnému obsahu nebo nepříjemné zkušenosti vyhnout / bránit

http://www.e-bezpeci.cz/index.php/rodice-ucitele-zaci/518-zavislost2st

  • Reálná nebezpečí

Kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking, kybersexting, hoax, phishing a mnoho dalších – to jsou dnes již poměrně známé pojmy, o kterých se můžete dočíst především na níže uvedených odkazech.

Z praxe našeho poradenského pracoviště bychom rádi zdůraznili především to, že děti si často neuvědomují odpovědnost za vlastní komentáře připojené k již existujícímu obsahu – a fakt, že i oni se takto mohou nechtěně stán někým, kdo „kyberšikanuje". Mnoho případů reálné nebo zdánlivé kyberšikany začíná jen jako nedomyšlený žert, který ztratil hranice.

Ne všechno, co končí v podobě kyberšikany, tak také začíná. Na počátku může být snaha udělat obyčejnou dětskou/mladickou legraci. Na internetu je ovšem neohraničené publikum, které reaguje a legraci eskaluje do rozměrů, které už se kyberšikanou stávají. Stále další navazující komentáře jdou daleko za hranice původního „vtipu". I mlčící publikum, které se nezastane, můžeme vnímat jako součást tohoto špatně uhlídatelného procesu.

Jako dobré doporučení se nám zdá, vysvětlit dětem, že na internet by neměly psát nic, co by nedokázaly sdělit dotyčnému v reálném světě do očí – jinými slovy, pokusit se přenést z domova naučenou slušnost a zábrany v přímé komunikaci i do světa internetových kontaktů.

http://www.mediapodlupou.cz/lekce/deti-a-mladez-v-kyberprostoru

Pravidla bezpečného používání internetu pro rodiče:

http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/518/desatero_bezpecneho_internetu_pro_rodice.pdf

Pravidla bezpečného používání internetu pro děti:

http://www.bezpecnyinternet.cz/deti/rady-pro-tebe/desatero-bezpecneho-internetu.aspx?kurz=true

Několik dalších užitečných odkazů:

http://www.e-bezpeci.cz/

http://poradna.e-bezpeci.cz/

http://www.pomoc-online.cz/

http://www.horkalinka.cz/

http://www.saferinternet.cz/

http://www.bezpecne-online.cz/uvod

http://www.policie.cz/clanek/bezpecny-internet-270537.aspx

Autor
Kateřina Šmatláková