Gymnázium Budějovická

Strategie primární prevence v naší škole a její součásti

, Kateřina Šmatláková

Přístup k primární prevence na naší škole je vyjádřen v dokumentu "Strategie primární prevence školy pro roky 2013-2018" (ke stažení pod textem článku). Cílem celkové strategie je spolupůsobení na formování postojů žáků a studentů k vlastnímu zdraví i ke zdraví ostatních, postojů k sociálně nežádoucímu a rizikovému chování a podpora již vytvořených zdravých postojů k uvedeným jevům. Vytváření pozitivní klidné atmosféry ve škole i ve třídních skupinách, atmosféry vzájemného respektu, bezpečí a dodržování pravidel. Součástí celkové strategie jsou školní vzdělávací programy a v nich obsažené výukové bloky zaměřené na primární prevenci, školní řád a v něm popsaná pravidla vzájemného chování, dlouhodobý program primární prevence ve škole, preventivní program pro konkrétní školní rok, školní program proti šikaně a aktivní účast školního poradenského pracoviště na všech realizovaných krocích a opatřeních. Nedílnou součástí je působení pedagogického sboru a zejména pak třídních učitelů při práci s klimatem školních tříd. Podstatnou částí celkové strategie primární prevence školy je aktivní práce se školním klimatem formou průběžného monitorování situace, vyhledáváním varovných signálů svědčících o možných rizicích a návazná opatření ze strany vedení školy směřující k eliminaci jevů narušujících pozitivní klima založené na vzájemném respektu, otevřeném řešení problémů.

Přílohy
strategie2013-2018.pdf Stáhnout
Autor
Kateřina Šmatláková