Gymnázium Budějovická

ŠPP – školní program prevence

Školní poradenské pracoviště

Strategie primární prevence v naší škole a její součásti

, Kateřina Šmatláková

Přístup k primární prevence na naší škole je vyjádřen v dokumentu "Strategie primární prevence školy pro roky 2013-2018" (ke stažení pod textem článku). Cílem celkové strategie je spolupůsobení na…

Školní program proti šikaně

, Kateřina Šmatláková

Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 se snaží poskytnout svým žákům a studentů co nejlepší ochranu proti případným projevům šikany a kyberšikany, vůči kterým není imunní žádné místo, kde dlouhodobě…

Gybu - mentoring

, Kateřina Šmatláková

Obsahem programu je podpora ze strany studentů vyšších ročníků směrem ke studentům prvních ročníků odpovídajícího typu studia. Termínem podpora je v programu myšleno především: Neformální vedení a…

Prevence v kyberprostoru

, Kateřina Šmatláková

„Dobrý sluha, ale špatný pán" V době přechodu ze základní školy na víceleté gymnázium (hlavně na osmileté studium) se u našich studentů velmi často setkáváme s markantním nárůstem užívání internetu,…