Gymnázium Budějovická

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku střední školy školního roku 2019/2020

Naposledy upraveno , GyBu admin

Informace pro všechny uchazeče a všechny typy studia

Podle platného školského zákona (č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (č. 353/2016 Sb., ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb.) koná každý uchazeč o maturitní obor vzdělání jednotnou přijímací zkoušku.

Přijímací zkouška se skládá ze dvou jednotných písemných zkoušek – z českého jazyka a literatury a z matematiky. Výsledky jednotných písemných testů jsou povinnou součástí přijímacího řízení. Uchazeč může podat dvě přihlášky (pouze na platném formuláři) na dvě různé školy a na každé přihlášce uvede tyto dvě školy ve stejném pořadí. Jednotné testy koná uchazeč v obou školách, v prvním termínu ve škole uvedené v přihlášce na prvním místě, v druhém termínu ve škole uvedené v přihlášce na druhém místě. Formuláře přihlášek obdržíte na Vaší základní škole (případně SEVT nebo tisk z výše uvedeného odkazu).

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdá zákonný zástupce žáka nejpozději do 1. 3. 2019 ředitelce gymnázia (doporučeně poštou nebo osobně do sekretariátu školy na adrese Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 v úředních hodinách: pondělí až pátek v době od 8 do 12 a od 12:30 do 16 hodin, v době jarních prázdnin Prahy 4 od 9 do 13 hod. Přihlášky budou přijímány pouze v sekretariátu školy popř. v kanceláři zástupce ředitelky v uvedených časech, nenechávejte je prosím na jiných místech ve škole!).

Vyplňte všechny požadované klasifikační údaje za tři poslední pololetí, kontaktní adresu, podpisy zákonného zástupce i uchazeče, termín zkoušky, potvrzení klasifikace ze ZŠ, telefony, čitelně e-mailovou adresu a ID datové schránky zřízené pouze pro zákonného zástupce jako fyzickou osobu, na které Vám budou doručeny informace o přijímacích zkouškách.

Pokud uchazeč má z české základní školy vysvědčení pouze se slovním hodnocením, zajistí příslušná ZŠ v souladu s § 51 odst. 3 školského zákona převod slovního hodnocení do klasifikace (stupeň prospěchu 1 až 5).

Pokud je uchazeč cizinec nebo český žák, který studuje v zahraniční škole (mimo území ČR nebo působící na území ČR nebo v evropské škole), je nutné dodat současně s přihláškou ke studiu také všechna potřebná vysvědčení v úředním českém překladu. Hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčeních ze zahraniční školy nebo z evropské školy, která není zapsána v českém školském rejstříku, posoudí individuálně ředitelka školy na základě jí vyhlášených kritérií přijímacího řízení – viz níže. K zajištění srovnatelného posouzení všech uchazečů se použije převodník na klasifikaci, který je stanoven v § 3 odst. 1 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeči s českým nebo cizím občanstvím, kteří získali vzdělání bezprostředně předcházející konání přijímací zkoušky ve škole mimo území ČR, mohou požádat o prominutí jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury. Žádost musí být odevzdána současně s přihláškou ke vzdělávání. V případě schválení žádosti uchazeče proběhne ověření jeho znalostí českého jazyka nezbytných pro vzdělávání v oborech vzdělávání vyučovaných na naší škole formou rozhovoru v den konání přijímacích zkoušek. Ředitelka školy stanoví formu a způsob hodnocení této zkoušky (§ 20 odst. 4 a § 60b odst. 5 školského zákona), informace o formě a způsobu hodnocení zkoušky budou uchazeči zaslány společně s pozvánkou na přijímací zkoušky. Takoví uchazeči jsou pak zařazeni do celkového pořadí uchazečů podle § 14 vyhl. č. 244/2018 Sb. Tento postup se netýká cizinců, kteří navštěvují školu zapsanou v českém školském rejstříku, ani uchazečů, kteří se vzdělávají v zahraniční škole na území ČR.

Lékařské potvrzení nevyžadujeme.

Žádáte-li o úpravu podmínek přijímacího řízení pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, doložte doporučení školského poradenského zařízení, které musí obsahovat přesné vyjádření o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky. Doporučení se odevzdává zároveň s přihláškou ke vzdělávání (§ 60b odst. 4 školského zákona). Konkrétní úprava podmínek přijímací zkoušky se bude řídit § 13 a § 13a vyhl. č. 244/2018 Sb.

Pozvánky na přijímací zkoušky obdrží zákonný zástupce uchazeče poštou na adresu uvedenou v přihlášce (případně do datové schránky zřízené pro fyzickou osobu) nejpozději 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky. Pokud Vám nebude do této doby pozvánka doručena, kontaktujte sekretariát školy.

Uchazeč při příchodu do vestibulu školy v den přijímací zkoušky obdrží registrační číslo a jeho převzetí potvrdí podpisem.

V rámci jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky se hodnotí pouze odpovědi uchazeče zapsané v záznamovém archu.


Výsledky přijímacích zkoušek budou oznámeny:

 • na dveřích gymnázia (pod registračním číslem)
 • na webových stránkách školy (pod registračním číslem)
 • Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zaslané poštou na doručenku na adresu zákonného zástupce uchazeče uvedenou v přihlášce nebo datovou schránkou zřízenou pouze pro zákonného zástupce jako fyzickou osobu.


Doklad totožnosti

Před přijímací zkouškou je každý uchazeč povinen prokázat svou totožnost buď průkazem s fotografií (pas, lítačka, ISIC karta aj.), nebo potvrzením ze své ZŠ obsahujícím jméno, příjmení, datum narození, fotografii uchazeče a razítko ZŠ s podpisem zástupce školy.Kritéria přijímacího řízení

osmileté studium (obor Gymnázium 79-41-K/81)

Pro 1. kolo přijímacího řízení jsou vyhlášeny dva termíny testování:
úterý 16. 4. 2019 a středa 17. 4. 2019

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě hodnocení výsledků ze základní školy, zkoušek konaných formou jednotně zadávaných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky a dalších skutečností.

 1. Výsledky ze základní školy: max. 100 bodů. Na bodové hodnocení má vliv pouze průměr známek z prvního pololetí posledního hodnoceného ročníku (t. j. páté třídy). Pro výpočet je použit jednoduchý vzorec:
  body ZŠ = 100×(2 – průměr).
  Pokud by vyšel záporný počet bodů, započítává se jako 0.
 2. Jednotný test z českého jazyka a literatury (60 min), max. 450 bodů
 3. Jednotný test z matematiky (70 min), max. 450 bodů

Celkem maximálně 1 000 bodů.

Další skutečností je hodnocení za uznatelné výsledky předmětových olympiád (uvedených v aktuálním Věstníku MŠMT v kat. A pouze v individuálních soutěžích), body budou přiděleny nad uvedený limit. Za 1. až 3. místo v krajském kole olympiády se započítává 5 bodů a za 1. až 10. místo v celostátním kole olympiády se započítává 10 bodů. Umístění musí být doloženo nejpozději v den zahájení přijímacích zkoušek.

V případě rovnosti bodů rozhoduje o lepším pořadí uchazečů větší počet získaných bodů za centrálně zadávané jednotné testy, v případě shody i těchto bodů rozhoduje o lepším umístění v pořadí větší počet bodů za test z matematiky.

Ředitelka školy podle těchto kritérií stanoví pořadí uchazečů v přijímacím řízení, ve kterém může být v 1. kole přijato maximálně 60 uchazečů s nejvyšším počtem bodů (včetně odvolání), a rozhodne o přijetí či nepřijetí uchazečů podle stanoveného pořadí.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn nejdříve v pondělí 29. dubna 2019.Kritéria přijímacího řízení

šestileté dvojjazyčné česko-španělské studium (obor Dvojjazyčné gymnázium 79-43-K/61)

Pro 1. kolo přijímacího řízení jsou vyhlášeny dva termíny testování:
úterý 16. 4. 2019 a středa 17. 4. 2019

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě hodnocení výsledků ze základní školy, zkoušek konaných formou jednotně zadávaných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky a dalších skutečností.

 1. Výsledky ze základní školy: max. 100 bodů. Na bodové hodnocení má vliv pouze průměr známek z prvního pololetí posledního hodnoceného ročníku (t. j. sedmé třídy). Pro výpočet je použit jednoduchý vzorec:
  body ZŠ = 100×(2 – průměr).
  Pokud by vyšel záporný počet bodů, započítává se jako 0.
 2. Jednotný test z českého jazyka a literatury (60 min), max. 450 bodů
 3. Jednotný test z matematiky (70 min), max. 450 bodů

Celkem maximálně 1 000 bodů.

Další skutečností je hodnocení za uznatelné výsledky předmětových olympiád (uvedených v aktuálním Věstníku MŠMT v kat. A pouze v individuálních soutěžích), body budou přiděleny nad uvedený limit. Za 1. až 3. místo v krajském kole olympiády se započítává 5 bodů a za 1. až 10. místo v celostátním kole olympiády se započítává 10 bodů. Umístění musí být doloženo nejpozději v den zahájení přijímacích zkoušek.

V případě rovnosti bodů rozhoduje o lepším pořadí uchazečů větší počet získaných bodů za centrálně zadávané jednotné testy, v případě shody i těchto bodů rozhoduje o lepším umístění v pořadí větší počet bodů za test z matematiky.

Poznámka: Znalost španělského jazyka uchazeče není nutná a není součástí přijímacích zkoušek.

Ředitelka školy podle těchto kritérií stanoví pořadí uchazečů v přijímacím řízení, ve kterém může být v 1. kole přijato maximálně 30 uchazečů s nejvyšším počtem bodů (včetně odvolání), a rozhodne o přijetí či nepřijetí uchazečů podle stanoveného pořadí.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn nejdříve v pondělí 29. dubna 2019.Zápisový lístek

(§ 60g školského zákona)

Zápisový lístek obdrží uchazeč na příslušné ZŠ. Uchazečům, kteří nejsou žáky ZŠ, vydá zápisový lístek příslušný krajský úřad (v Praze MHMP).

Pokud je uchazeč přijat ke studiu, potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole tím, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdá ředitelce gymnázia správně vyplněný a podepsaný zápisový lístek (poštou nebo osobně do sekretariátu školy na adrese Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 v úředních hodinách: pondělí až pátek v době od 8 do 12 a od 12:30 do 16 hodin, popř. v kanceláři zástupce ředitelky v uvedených časech).

Pokud uchazeč neodevzdá ředitelce gymnázia vyplněný zápisový lístek do uvedené lhůty, vzdává se práva být přijat ke studiu a na jeho místo je přijat jiný uchazeč.


Odvolání

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Podává ho zákonný zástupce uchazeče Magistrátu hl. města Prahy prostřednictvím ředitelky školy (poštou nebo osobně do sekretariátu školy na adrese Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 v úředních hodinách: pondělí až pátek v době od 8 do 12 a od 12:30 do 16 hodin, popř. v kanceláři zástupce ředitelky v uvedených časech).

V Praze dne 31. 1. 2019
Dr. Z. Bednářová, ředitelka školy

Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy