Gymnázium Budějovická

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Naposledy upraveno , GyBu admin

Informace pro všechny uchazeče a všechny typy studia

Podle platného školského zákona (č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (č. 353/2016 Sb.) musí každý uchazeč absolvovat přijímací zkoušky.

Přijímací zkoušky se skládají ze dvou jednotných písemných zkoušek – z českého jazyka a z matematiky. Výsledky jednotných testů jsou zařazeny jako kritéria přijímacího řízení, každý uchazeč musí toto testování absolvovat. Uchazeč může podat dvě přihlášky (pouze na platném formuláři – http://www.msmt.cz) na dvě různé školy a na každé přihlášce uvede tyto dvě školy ve stejném pořadí. Jednotné testy koná uchazeč v obou školách, v prvním termínu ve škole uvedené v přihlášce na prvním místě, v druhém termínu ve škole uvedené v přihlášce na druhém místě.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdá zákonný zástupce žáka nejpozději do 1. 3. 2018 ředitelce gymnázia (poštou nebo osobně do sekretariátu školy na adrese 140 00 Praha 4, Budějovická 680 v úředních hodinách: pondělí až pátek v době od 8 do 12 a od 12:30 do 16 hodin. Přihlášky budou přijímány pouze v sekretariátu školy nebo v kanceláři zástupce ředitelky v uvedených časech, nenechávejte je prosím na jiných místech ve škole!).

Formuláře přihlášek obdržíte na Vaší základní škole (případně SEVT nebo tisk z www.msmt.cz).

Vyplňte všechny požadované klasifikační údaje za tři poslední pololetí, kontaktní adresu, podpisy zákonného zástupce i uchazeče, termín zkoušky, potvrzení klasifikace ze ZŠ, telefony a čitelně e-mailovou adresu, na kterou Vám budou doručeny informace o přijímacích zkouškách.

Pokud je uchazeč cizinec nebo český žák, který studuje v zahraniční škole, je nutné dodat současně s přihláškou ke studiu také všechna potřebná vysvědčení v úředním českém překladu společně s převodem hodnocení do české klasifikační stupnice (tedy známky 1 až 5). To platí také pro uchazeče ze všech dalších škol, kteří jsou hodnoceni jiným způsobem než klasifikací známkami 1 až 5 (např. slovním hodnocením nebo jinými hodnotícími stupnicemi).

Uchazeči s českým nebo cizím občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole mimo území ČR, mohou požádat o prominutí jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury. Žádost musí být odevzdána současně s přihláškou ke vzdělávání. Ověření jejich znalostí českého jazyka nezbytných pro vzdělávání v daném oboru proběhne formou rozhovoru v den konání přijímacích zkoušek, hodnocení tohoto rozhovoru bude předáno Cermatu, který takové žáky zařadí do celkového pořadí uchazečů (§ 60b, odst. 5 školského zákona; § 14, vyhl. č. 353/2016 Sb.). Tento postup se netýká cizinců, kteří navštěvují školu zapsanou v českém školském rejstříku.

Lékařské potvrzení ani výstupní hodnocení nevyžadujeme.

Žádáte-li o úpravu podmínek přijímacího řízení pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, doložte posudek školského poradenského zařízení, který musí obsahovat vyjádření o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky. Tento posudek odevzdejte zároveň s přihláškou ke vzdělávání (§ 60b, odst. 4 školského zákona). Konkrétní úprava podmínek přijímací zkoušky se bude řídit Metodickým doporučením MŠMT, č. j. MSMT-21506/2017-1 vydaným 16. listopadu 2017 včetně dodatku vydaného 3. 1. 2018.

Pozvánky na přijímací zkoušky obdrží zákonný zástupce uchazeče poštou na adresu uvedenou v přihlášce nejpozději 14 dní před konáním přijímacích zkoušek. Pokud Vám nebude do této doby pozvánka doručena, kontaktujte sekretariát školy.

Žák při příchodu do vestibulu školy v den přijímací zkoušky obdrží registrační číslo a jeho převzetí potvrdí podpisem.

Hodnotí se pouze odpovědi uchazeče zapsané v záznamovém archu.

Výsledky přijímacích zkoušek budou oznámeny:

 • na dveřích gymnázia (pod registračním číslem)
 • na internetu (pod registračním číslem)
 • Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zaslané poštou na doručenku na adresu zákonného zástupce uchazeče uvedenou v přihlášce nebo datovou schránkou zřízenou pouze pro zákonného zástupce jako fyzickou osobu.

Doklad totožnosti

Před přijímací zkouškou je každý uchazeč povinen prokázat svou totožnost buď průkazem s fotografií (OP, pas, opencard, lítačka, ISIC karta aj.), nebo potvrzením ze své ZŠ obsahujícím jméno, příjmení, datum narození, fotografii uchazeče a razítko ZŠ s podpisem zástupce školy.

V Praze dne 31. 1. 2018
Dr. Z. Bednářová, ředitelka školyKritéria přijímacího řízení

osmileté všeobecné studium (obor 79-41-K/81)

Pro 1. kolo přijímacího řízení jsou vyhlášeny dva termíny testování:
pátek 13. 4. 2018 a úterý 17. 4. 2018

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě hodnocení výsledků ze základní školy, zkoušek konaných formou jednotně zadávaných testů a dalších skutečností.

 1. Výsledky ze základní školy: max. 100 bodů. Na bodové hodnocení má vliv pouze průměr známek z prvního pololetí posledního hodnoceného ročníku (t. j. páté třídy). Pro výpočet je použit jednoduchý vzorec:
  body ZŠ = 100×(2 – průměr).
  Pokud by vyšel záporný počet bodů, započítává se jako 0.
 2. Jednotný test z českého jazyka (60 min), max. 450 bodů
 3. Jednotný test z matematiky (70 min), max. 450 bodů

Celkem maximálně 1 000 bodů.

Další skutečností je hodnocení za uznatelné výsledky předmětových olympiád (uvedených v aktuálním Věstníku MŠMT v kat. A pouze v individuálních soutěžích), body budou přiděleny nad uvedený limit. Za 1. až 3. místo v krajském kole olympiády se započítává 5 bodů a za 1. až 10. místo v celostátním kole olympiády se započítává 10 bodů. Umístění musí být doloženo nejpozději do zahájení zkoušek.

V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazečů větší počet získaných bodů za centrálně zadávané jednotné testy, v případě shody i těchto bodů rozhoduje o lepším umístění v pořadí větší počet bodů za test z matematiky.

Ředitelka školy podle těchto kritérií stanoví pořadí uchazečů v přijímacím řízení, ve kterém může být v 1. kole přijato maximálně 60 uchazečů s nejvyšším počtem bodů (včetně odvolání), a rozhodne o přijetí či nepřijetí uchazečů podle stanoveného pořadí.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn nejdříve 28. dubna 2018.Kritéria přijímacího řízení

šestileté dvojjazyčné česko-španělské studium (obor 79-43-K/61)

Pro 1. kolo přijímacího řízení jsou vyhlášeny dva termíny testování:
pátek 13. 4. 2018 a úterý 17. 4. 2018

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě hodnocení výsledků ze základní školy, zkoušek konaných formou jednotně zadávaných testů a dalších skutečností.

 1. Výsledky ze základní školy: max. 100 bodů. Na bodové hodnocení má vliv pouze průměr známek z prvního pololetí posledního hodnoceného ročníku (t. j. sedmé třídy). Pro výpočet je použit jednoduchý vzorec:
  body ZŠ = 100×(2 – průměr).
  Pokud by vyšel záporný počet bodů, započítává se jako 0.
 2. Jednotný test z českého jazyka (60 min), max. 450 bodů
 3. Jednotný test z matematiky (70 min), max. 450 bodů

Celkem maximálně 1 000 bodů.

Další skutečností je hodnocení za uznatelné výsledky předmětových olympiád (uvedených v aktuálním Věstníku MŠMT v kat. A pouze v individuálních soutěžích), body budou přiděleny nad uvedený limit. Za 1. až 3. místo v krajském kole olympiády se započítává 5 bodů a za 1. až 10. místo v celostátním kole olympiády se započítává 10 bodů. Umístění musí být doloženo nejpozději do zahájení zkoušek.

V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazečů větší počet získaných bodů za centrálně zadávané jednotné testy, v případě shody i těchto bodů rozhoduje o lepším umístění v pořadí větší počet bodů za test z matematiky.

Poznámka: Znalost španělského jazyka není nutná a není součástí přijímacích zkoušek.

Ředitelka školy podle těchto kritérií stanoví pořadí uchazečů v přijímacím řízení, ve kterém může být v 1. kole přijato maximálně 30 uchazečů s nejvyšším počtem bodů (včetně odvolání), a rozhodne o přijetí či nepřijetí uchazečů podle stanoveného pořadí.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn nejdříve 28. dubna 2018.Kritéria přijímacího řízení

čtyřleté všeobecné studium (obor 79-41-K/41)

Pro 1. kolo přijímacího řízení jsou vyhlášeny dva termíny testování:
čtvrtek 12. 4. 2018 a pondělí 16. 4. 2018

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě hodnocení výsledků ze základní školy, zkoušek konaných formou jednotně zadávaných testů a dalších skutečností.

 1. Výsledky ze základní školy: max. 100 bodů. Na bodové hodnocení má vliv pouze průměr známek z prvního pololetí posledního hodnoceného ročníku (t. j. deváté třídy). Pro výpočet je použit jednoduchý vzorec:
  body ZŠ = 100×(2 – průměr).
  Pokud by vyšel záporný počet bodů, započítává se jako 0.
 2. Jednotný test z českého jazyka (60 min), max. 200 bodů
 3. Jednotný test z matematiky (70 min), max. 200 bodů

Celkem maximálně 500 bodů.

Další skutečností je hodnocení za uznatelné výsledky předmětových olympiád (uvedených v aktuálním Věstníku MŠMT v kat. A pouze v individuálních soutěžích), body budou přiděleny nad uvedený limit. Za 1. až 3. místo v krajském kole olympiády se započítává 5 bodů a za 1. až 10. místo v celostátním kole olympiády se započítává 10 bodů. Umístění musí být doloženo nejpozději do zahájení zkoušek.

V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazečů větší počet získaných bodů za centrálně zadávané jednotné testy, v případě shody i těchto bodů rozhoduje o lepším umístění v pořadí větší počet bodů za test z matematiky.

Ředitelka školy podle těchto kritérií stanoví pořadí uchazečů v přijímacím řízení, ve kterém může být v 1. kole přijato maximálně 30 uchazečů s nejvyšším počtem bodů (včetně odvolání), a rozhodne o přijetí či nepřijetí uchazečů podle stanoveného pořadí.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn nejdříve 28. dubna 2018.Zápisový lístek

Zápisový lístek vydá na jeho žádost uchazeči ZŠ (§ 60a školského zákona), která vydané lístky eviduje. Uchazečům, kteří nejsou na ZŠ, vydá lístky příslušný krajský úřad (v Praze MHMP).

Pokud je uchazeč přijat ke studiu, potvrdí svůj úmysl nastoupit ke vzdělávání v naší škole tím, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí odevzdá ředitelce gymnázia správně vyplněný zápisový lístek (poštou nebo osobně do sekretariátu školy na adrese 140 00 Praha 4, Budějovická 680 v úředních hodinách: pondělí až pátek v době od 8 do 12 a od 12:30 do 16 hodin).

Pokud uchazeč neodevzdá ředitelce gymnázia vyplněný zápisový lístek do uvedené lhůty, vzdává se práva být přijat ke studiu a na jeho místo je přijat jiný uchazeč.

Odvolání

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Podává ho zákonný zástupce uchazeče Magistrátu hl. města Prahy prostřednictvím ředitelky školy (poštou nebo osobně do sekretariátu školy na adrese 140 00 Praha 4, Budějovická 680 v úředních hodinách: pondělí až pátek v době od 8 do 12 a od 12:30 do 16 hodin).

V Praze dne 31. 1. 2018
Dr. Z. Bednářová, ředitelka školy

Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy