Gymnázium Budějovická

Přijímací řízení krok za krokem

Naposledy upraveno , GyBu admin

Přijímací řízení – krok za krokem (pro školní rok 2019/2020)

 • ve školním roce 2019/2020 otevíráme 2 třídy osmiletého gymnázia, tedy max. 60 žáků (79-41-K/81), a 1 třídu šestiletého bilingvního gymnázia, tedy max. 30 žáků (79- 43-K/61)
 • do 31. 1. 2019 budou zveřejněna jednotná kritéria přijetí žáků ke studiu
 • přihlášku na platném formuláři je nutné doručit do kanceláře školy do 1. 3. 2019
 • formulář přihlášky žák získá na ZŠ, na www.msmt.cz, popř. SEVT
 • žák může podat 2 přihlášky (na 1. a 2. střední školu), na obou přihláškách je nezbytné uvést stejné pořadí škol
 • přihlášku je nutné vyplnit čitelně (kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefon, potvrzení klasifikace ze ZŠ, podpisy, termín zkoušky, ID datové schránky pouze pro fyzickou osobu)
 • k přihlášce uchazeč může doložit další dokumenty, které chce uplatnit (např. aktuálně platný posudek z pedagogicko-psychologické poradny, který obsahuje jasné doporučení pro konání přijímacích zkoušek, cizinec může přiložit žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, pokud nenavštěvuje školu zapsanou v českém školském rejstříku)
 • lékařské potvrzení nevyžadujeme, výstupní hodnocení ze ZŠ nevyžadujeme
 • pokud je uchazeč cizinec nebo český žák, který studuje v zahraniční škole, je nutné dodat současně s přihláškou ke studiu také všechna potřebná vysvědčení v úředním českém překladu společně s převodem hodnocení do české klasifikační stupnice (tedy známky 1 až 5). To platí také pro uchazeče ze všech dalších škol, kteří jsou hodnoceni jiným způsobem než klasifikací známkami 1 až 5 (např. slovním hodnocením nebo jinými hodnotícími stupnicemi).
 • pozvánka k přijímací zkoušce bude uchazeči zaslána nejpozději 14 dní před termínem přijímací zkoušky
 • termín přijímací zkoušky: 16. 4. 2019 (ve škole uvedené na přihlášce na 1. místě) a 17. 4. 2019 (ve škole uvedené na přihlášce na 2. místě)
 • v souladu s právní normou každý uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku (písemné testy z matematiky a českého jazyka, CERMAT)
 • před přijímací zkouškou je každý uchazeč povinen prokázat svou totožnost průkazem s fotografií (např. občanský průkaz, pas, Opencard, Lítačka, ISIC karta) nebo potvrzením ze ZŠ (jméno, příjmení, datum narození, fotografie uchazeče, razítko a podpis ZŠ)
 • výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v zákonné lhůtě (na dveřích školy, na webových stránkách školy, nejdříve 28. 4. 2019)
 • nepřijatým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí nejdříve 29. 4. 2019
 • uchazeč přijatý ke vzdělávání potvrdí svůj úmysl vzdělávat se ve škole tím, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení odevzdá ředitelce školy vyplněný zápisový lístek (žák jej získá na ZŠ, popř. na krajském úřadě); pokud v této lhůtě zápisový lístek neodevzdá, vzdává se práva být přijat ke studiu a na jeho místo bude přijat jiný uchazeč
Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy