Gymnázium Budějovická

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do 1. ročníku střední školy školního roku 2020/2021

Naposledy upraveno , GyBu admin

Kritéria přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do 1. ročníku středního vzdělávání ve školním roce 2020/2021, a to do těchto oborů vzdělání:

 • 8leté všeobecné gymnázium – obor 79-41-K/81 Gymnázium, předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 60;
 • 6leté česko-španělské gymnázium – obor 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium, předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 30.

Informace pro všechny uchazeče a všechny typy studia

Podle platného školského zákona (č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, koná každý uchazeč o maturitní obor vzdělání jednotnou přijímací zkoušku.

Přijímací zkouška se skládá ze dvou centrálně zadávaných a hodnocených jednotných písemných testů – z českého jazyka a literatury a z matematiky. Výsledky písemných testů jsou povinnou součástí přijímacího řízení. Školní přijímací zkouška není stanovena.

Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky (pouze na platném formuláři) na dvě různé školy a na každé přihlášce uvede tyto dvě školy ve stejném pořadí. Písemné testy koná uchazeč v obou školách, v prvním termínu ve škole uvedené v přihlášce na prvním místě, v druhém termínu ve škole uvedené v přihlášce na druhém místě. Formuláře přihlášek obdržíte na Vaší základní škole (případně SEVT nebo tisk z výše uvedeného odkazu).

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdá zákonný zástupce uchazeče nejpozději do 1. 3. 2020 (respektive do pondělí 2. 3. 2020) ředitelce školy (doporučeně poštou nebo osobně na recepci školy na adrese Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 v úředních hodinách: pondělí až pátek v době od 8 do 12 a od 12:30 do 16 hodin, v době jarních prázdnin Prahy 4 od 9 do 13 hod.).

Přihlášky budou přijímány pouze na recepci nebo na sekretariátu školy popř. v kanceláři zástupce ředitelky v uvedených časech, nenechávejte je prosím na jiných místech ve škole!

Vyplňte všechny požadované klasifikační údaje za tři poslední pololetí, podpisy zákonného zástupce i uchazeče, potvrzení klasifikace ze ZŠ a potřebné kontaktní údaje (adresu bydliště, telefony, čitelně e-mailovou adresu a ID datové schránky zřízené pouze pro zákonného zástupce jako fyzickou osobu), na které Vám budou doručeny informace o přijímacích zkouškách.

Pokud uchazeč má z české základní školy vysvědčení pouze se slovním hodnocením, zajistí příslušná ZŠ v souladu s § 51 odst. 3 školského zákona převod slovního hodnocení do klasifikace (stupeň prospěchu 1 až 5).

Pokud je uchazeč cizinec nebo český žák, který studuje v zahraniční škole (mimo území ČR nebo působící na území ČR nebo v evropské škole), je nutné dodat současně s přihláškou ke studiu také všechna potřebná vysvědčení v úředně ověřeném českém překladu. Hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčeních ze zahraniční školy nebo z evropské školy, která není zapsána v českém školském rejstříku, posoudí individuálně ředitelka školy na základě jí vyhlášených kritérií přijímacího řízení – viz níže. K zajištění srovnatelného posouzení všech uchazečů se použije převodník na klasifikaci, který je stanoven v § 3 odst. 1 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeči s českým nebo cizím občanstvím, kteří získali vzdělání bezprostředně předcházející konání přijímací zkoušky ve škole mimo území ČR, mohou požádat o prominutí jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury. Žádost musí být odevzdána současně s přihláškou ke vzdělávání. V případě schválení žádosti uchazeče proběhne ověření jeho znalostí českého jazyka nezbytných pro vzdělávání v oborech vzdělání vyučovaných na naší škole formou rozhovoru v den konání písemných testů. Ředitelka školy stanoví formu a způsob hodnocení této zkoušky (§ 20 odst. 4 a § 60b odst. 5 školského zákona), informace o formě a způsobu hodnocení zkoušky budou uchazeči zaslány společně s pozvánkou na přijímací zkoušku. Takoví uchazeči jsou pak zařazeni do celkového pořadí uchazečů podle § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento postup se netýká cizinců, kteří navštěvují školu zapsanou v českém školském rejstříku, ani uchazečů, kteří se vzdělávají v zahraniční škole na území ČR.

Lékařské potvrzení nevyžadujeme.

Žádáte-li o úpravu podmínek přijímacího řízení pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, doložte doporučení školského poradenského zařízení, které musí obsahovat přesné vyjádření o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky. Doporučení se odevzdává zároveň s přihláškou ke vzdělávání (§ 60b odst. 4 školského zákona). Konkrétní úprava podmínek přijímací zkoušky se bude řídit § 13 a 13a vyhlášky č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pozvánku na přijímací zkoušku obdrží zákonný zástupce uchazeče poštou na adresu uvedenou v přihlášce (případně do datové schránky zřízené pro fyzickou osobu) nejpozději 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky. Pokud Vám nebude do této doby pozvánka doručena, kontaktujte sekretariát školy.

Uchazeč při příchodu do vestibulu školy v den přijímací zkoušky obdrží registrační číslo a jeho převzetí potvrdí podpisem.

V rámci přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky se hodnotí pouze odpovědi uchazeče zapsané v záznamovém archu.


Výsledky přijímacích zkoušek budou oznámeny:

 • na vstupních dveřích gymnázia (pod registračním číslem),
 • na webových stránkách školy (pod registračním číslem).

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zaslané poštou na doručenku na adresu zákonného zástupce uchazeče uvedenou v přihlášce nebo datovou schránkou zřízenou pouze pro zákonného zástupce jako fyzickou osobu.


Doklad totožnosti

Před přijímací zkouškou je každý uchazeč povinen prokázat svou totožnost buď průkazem s fotografií (pas, lítačka, ISIC karta aj.), nebo potvrzením ze své ZŠ obsahujícím jméno, příjmení, datum narození, fotografii uchazeče a razítko ZŠ s podpisem zástupce školy.Kritéria přijímacího řízení

8leté všeobecné gymnázium (obor Gymnázium 79-41-K/81)

Pro 1. kolo přijímacího řízení jsou vyhlášeny dva termíny konání písemných testů:
čtvrtek 16. 4. 2020 a pátek 17. 4. 2020.

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě hodnocení výsledků ze základní školy, výsledků jednotných písemných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky a dalších skutečností.

 1. Výsledky ze základní školy: max. 100 bodů. Na bodové hodnocení má vliv pouze průměr známek z prvního pololetí posledního hodnoceného ročníku (tj. páté třídy). Pro výpočet je použit jednoduchý vzorec:
  body ZŠ = 100×(2 – průměr).
  Pokud by vyšel záporný počet bodů, započítává se jako 0.
 2. Písemný test z českého jazyka a literatury (60 min), max. 450 bodů
 3. Písemný test z matematiky (70 min), max. 450 bodů

Celkem maximálně 1000 bodů.

Další skutečností je hodnocení za uznatelné výsledky předmětových olympiád (uvedených v aktuálním Věstníku MŠMT v kat. A pouze v individuálních soutěžích), body budou přiděleny nad uvedený limit. Za 1. až 3. místo v krajském kole olympiády se započítává 5 bodů a za 1. až 10. místo v celostátním kole olympiády se započítává 10 bodů. Umístění musí být doloženo nejpozději v den zahájení přijímací zkoušky.

V případě rovnosti bodů rozhoduje o lepším pořadí uchazečů vyšší počet získaných bodů za písemné testy, v případě shody i těchto bodů rozhoduje o lepším umístění v pořadí vyšší počet bodů za písemný test z matematiky.

Ředitelka školy podle těchto kritérií stanoví pořadí uchazečů v přijímacím řízení, ve kterém může být v 1. kole přijato maximálně 60 uchazečů s nejvyšším počtem bodů (včetně odvolání), a rozhodne o přijetí či nepřijetí uchazečů podle stanoveného pořadí.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn nejdříve ve středu 29. dubna 2020.Kritéria přijímacího řízení

6leté dvojjazyčné česko-španělské gymnázium (obor Dvojjazyčné gymnázium 79-43-K/61)

Pro 1. kolo přijímacího řízení jsou vyhlášeny dva termíny konání písemných testů:
čtvrtek 16. 4. 2020 a pátek 17. 4. 2020.

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě hodnocení výsledků ze základní školy, výsledků jednotných písemných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky a dalších skutečností.

 1. Výsledky ze základní školy: max. 100 bodů. Na bodové hodnocení má vliv pouze průměr známek z prvního pololetí posledního hodnoceného ročníku (tj. sedmé třídy). Pro výpočet je použit jednoduchý vzorec:
  body ZŠ = 100×(2 – průměr).
  Pokud by vyšel záporný počet bodů, započítává se jako 0.
 2. Písemný test z českého jazyka a literatury (60 min), max. 450 bodů
 3. Písemný test z matematiky (70 min), max. 450 bodů

Celkem maximálně 1000 bodů.

Další skutečností je hodnocení za uznatelné výsledky předmětových olympiád (uvedených v aktuálním Věstníku MŠMT v kat. A pouze v individuálních soutěžích), body budou přiděleny nad uvedený limit. Za 1. až 3. místo v krajském kole olympiády se započítává 5 bodů a za 1. až 10. místo v celostátním kole olympiády se započítává 10 bodů. Umístění musí být doloženo nejpozději v den zahájení přijímací zkoušky.

V případě rovnosti bodů rozhoduje o lepším pořadí uchazečů vyšší počet získaných bodů za písemné testy, v případě shody i těchto bodů rozhoduje o lepším umístění v pořadí vyšší počet bodů za písemný test z matematiky.

Poznámka: Znalost španělského jazyka uchazeče není nutná a není součástí přijímací zkoušky.

Ředitelka školy podle těchto kritérií stanoví pořadí uchazečů v přijímacím řízení, ve kterém může být v 1. kole přijato maximálně 30 uchazečů s nejvyšším počtem bodů (včetně odvolání), a rozhodne o přijetí či nepřijetí uchazečů podle stanoveného pořadí.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn nejdříve ve středu 29. dubna 2020.Zápisový lístek

(§ 60g školského zákona)

Zápisový lístek obdrží uchazeč na příslušné ZŠ. Uchazečům, kteří nejsou žáky ZŠ, vydá zápisový lístek příslušný krajský úřad (v Praze Magistrát hl. města Prahy).

Pokud je uchazeč přijat ke studiu, potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole tím, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdá ředitelce školy správně vyplněný a podepsaný zápisový lístek (doporučeně poštou nebo osobně na sekretariátu školy na adrese Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680, v úředních hodinách: pondělí až pátek v době od 8 do 12 a od 12:30 do 16 hodin, popř. v kanceláři zástupce ředitelky v uvedených časech).

Pokud uchazeč neodevzdá ředitelce školy vyplněný zápisový lístek do uvedené lhůty, vzdává se práva být přijat ke studiu a na jeho místo je přijat jiný uchazeč.


Odvolání

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (§ 60e školského zákona). Podává ho zákonný zástupce uchazeče Magistrátu hl. města Prahy prostřednictvím ředitelky školy (doporučeně poštou nebo osobně na sekretariátu školy na adrese Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 v úředních hodinách: pondělí až pátek v době od 8 do 12 a od 12:30 do 16 hodin, popř. v kanceláři zástupce ředitelky v uvedených časech).

V Praze dne 30. 1. 2020
Dr. Z. Bednářová, ředitelka školy

Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy