Gymnázium Budějovická

Výsledky – náhradní termín

Naposledy upraveno , GyBu admin

Výsledky uchazečů z náhradního termínu naleznete v příloze.

Informace pro přijaté uchazeče

  1. Přijatý uchazeč (zákonný zástupce) musí po oznámení rozhodnutí o přijetí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním vyplněného zápisového lístku. Rozhodnutí o přijetí nebude uchazečům zasíláno poštou, je nahrazeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek musí být odevzdán nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (§60g odst. 6 školského zákona). Zápisový lístek musí být správně vyplněn a podepsán nezletilým žákem i jeho zákonným zástupcem.
  2. Pokud uchazeč zápisový lístek do této lhůty neodevzdá, nemůže už být v dané škole přijat a na jeho místo je přijat jiný uchazeč. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou, výjimkou je jenom situace, kdy je žák na jinou školu přijat na odvolání (§60g odst. 7).
  3. Zápisový lístek obdržel uchazeč na své základní škole. V ostatních případech ho vydává příslušný krajský úřad podle místa trvalého pobytu uchazeče na základě písemné žádosti a ověření totožnosti uchazeče nebo jeho zákonného zástupce (§60g odst. 2).
  4. V příloze jsou uvedeny další podrobné informace k jazykové volbě. Žádáme Vás, abyste společně se zápisovým lístkem sdělili na předtištěném ústřižku, o jakou kombinaci cizích jazyků máte zájem.

Z. Bednářová, ředitelka školy


Informace pro nepřijaté uchazeče

  1. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy lze podat nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona, nepřijatým uchazečům je rozhodnutí posíláno poštou na adresu zákonných zástupců uvedenou v přihlášce).
  2. V případě, že po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků nejsou všechna stanovená místa zaplněna, provede ředitel školy opravu záporného rozhodnutí a přijme další uchazeče podle zveřejněného seznamu (tzv. autoremedura). Autoremeduru může ředitel školy použít jen v případě, že uchazeč podal odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí (§183 odst. 3).

Pozn: Toto odvolání můžete založit na skutečnosti, že v souladu s § 60g školského zákona nemusí všichni přijatí uchazeči potvrdit svůj úmysl vzdělávat se na našem gymnáziu, a tím se uvolní místa pro přijetí dalších uchazečů. Zejména u uchazečů umístěných těsně pod hranicí přijatých je velká pravděpodobnost, že odvolání bude kladně vyřízeno, protože všichni přijatí uchazeči nemusí odevzdat zápisové lístky na naši školu.

Z. Bednářová, ředitelka školy

Přílohy
Volba-jazyku-NT.pdf Stáhnout
NT-6lete.PDF Stáhnout
NT-8lete.PDF Stáhnout
Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy