Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Gymnázium, Praha 4,
BUDĚJOVICKÁ 680

Rozvrh Suplování Bakaláři Jídelna

Výsledky – 8leté studium

Pořadí uchazečů a informaci o přijetí či nepřijetí naleznete v příloze.

Informace pro přijaté uchazeče

  1. Přijatý uchazeč (zákonný zástupce) musí po oznámení rozhodnutí o přijetí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním vyplněného zápisového lístku. Rozhodnutí o přijetí nebude uchazečům zasíláno poštou, je nahrazeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek musí být odevzdán nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (§ 60g odst. 6 školského zákona). Zápisový lístek musí být správně vyplněn a podepsán nezletilým žákem i jeho zákonným zástupcem.
  2. Pokud uchazeč zápisový lístek do této lhůty neodevzdá, nemůže už být v dané škole přijat a na jeho místo je přijat jiný uchazeč. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou, výjimkou je situace, kdy je žák na jinou školu přijat na odvolání (§ 60g odst. 7 školského zákona).
  3. Žádáme zákonné zástupce přijatých uchazečů, kteří nenastoupí na naše gymnázium, aby nám tuto informaci sdělili mailem na adresu miroslava.kovarikova@gybu.cz. Děkujeme.
  4. Zápisový lístek obdržel uchazeč na své základní škole. V ostatních případech ho vydává příslušný krajský úřad podle místa trvalého pobytu uchazeče na základě písemné žádosti a ověření totožnosti uchazeče nebo jeho zákonného zástupce (§ 60g odst. 2 školského zákona).
  5. V příloze jsou uvedeny další podrobné informace k volbě cizích jazyků. Žádáme Vás, abyste společně se zápisovým lístkem sdělili na předtištěném ústřižku, o jakou kombinaci cizích jazyků máte zájem.

Z. Bednářová, ředitelka školy

 

Pořadí uchazečů a informaci o přijetí či nepřijetí naleznete v příloze.

 

Informace pro nepřijaté uchazeče

  1. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy lze podat nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí
    (§ 60e odst. 3 školského zákona), nepřijatým uchazečům je rozhodnutí posíláno poštou na doručenku do vlastních rukou na adresu zákonného zástupce uvedenou v přihlášce.
  2. V případě, že po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků nejsou všechna stanovená místa zaplněna, provede ředitelka školy opravu záporného rozhodnutí (tzv. autoremeduru) a přijme další uchazeče podle pořadí na zveřejněném seznamu. Přijetí uchazeče autoremedurou může ředitelka školy použít jen v případě, že uchazeč podal odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí (§ 183 odst. 3 školského zákona).

 

Pozn: Toto odvolání můžete založit na skutečnosti, že v souladu s § 60g školského zákona nemusejí všichni přijatí uchazeči potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v našem gymnáziu, a tím se uvolní místa pro přijetí dalších uchazečů. Zejména u uchazečů umístěných těsně pod hranicí přijatých je velká pravděpodobnost, že odvolání bude kladně vyřízeno, protože všichni přijatí uchazeči nemusí odevzdat zápisové lístky na naši školu.

Z. Bednářová, ředitelka školy

Přílohy:

Volba_jazyky_2324.docx

Vysledky_8.pdf

Vysledky NT8.pdf

Sdílet na Facebook
Zpět...
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
IČO: 00335479, IZO: 000335479

Ředitelka školy
PaedDr. Bednářová Zdeňka
+420 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz
Všechna práva vyhrazena ©2022 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | Prohlášení o přístupnosti