Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Gymnázium, Praha 4,
BUDĚJOVICKÁ 680

Rozvrh Suplování Bakaláři Jídelna

30 let Dvojjazyčného studia

Píše se rok 1990. Z Československa po čtyřiceti letech komunistického režimu a po tzv. sametové revoluci (1989) vzniká Československá federativní republika a později Česká a Slovenská Federativní Republika.

Hranice státu se otevírají svobodě, světu a novým možnostem. A nejinak je tomu i ve sféře vzdělávání. Ministerstva školství Československé republiky a Španělského království v úzké spolupráci dosahují ve školním roce 1990/1991 otevření prvního ročníku pětiletého dvojjazyčného studia. Úspěch a prosperitu do dalších let přijíždí celému projektu osobně popřát Francisco Javier Solana de Madariaga, ministr školství a vědy Španělského království v letech 1988 –1992. Trvalou záštitu nad studiem přebírá Velvyslanectví Španělska v Praze, konkrétně tamní oddělení  pro vzdělávání Agregaduría de Educación.

Na straně Gymnázia Budějovická stojí u zrodu bilingvního studia Dr. Hana Jiráková, ředitelka školy v letech 1989 – 2005, a první dvě české vyučující španělského jazyka na škole, Dagmar Andresová a Eva Kmínková.

V r. 2005 nastupuje do funkce ředitelky školy Dr. Zdeňka Bednářová.

V roce 2013 při slavnostním aktu v rezidenci španělského velvyslance Dagmar Andresová zaslouženě obdrží z rukou tehdejšího krále Juana Carlose I. řád Isabely Kastilské, a to za zásluhy při vzniku česko-španělského studia a za mnohaletou obětavou práci v oblasti šíření iberoamerické kultury a jazyka v naší zemi.

                V Učitelských novinách z listopadu 2014 vychází o naší škole článek s titulem Česká škola, kde se mluví španělsky s podtitulkem Na pražském gymnáziu Budějovická si diplomaté podávají dveře.1

Roku 2015 škola oslavuje 25. výročí fungování česko-španělského studia a to podvečerním vzpomínkovým aktem konaným na Instituto Cervantes v Praze.  Akce se pojí s představením školního španělského divadelního souboru vedeného vyučujícím a spisovatelem Davidem Llorentem.

  1. výročí studia v r. 2020 se nese v duchu distanční výuky přes platformu MS Teams a tzv. doby koronavirové, tj. s velmi omezenými možnostmi oslav, nicméně i tak, se španělská sekce prezentuje alespoň soutěží pro studenty v natáčení krátkých spotů na téma hispánské gastronomie a vytvářením plakátů, koláží a vzpomínkových předmětů na 30 let její existence.

 

 

1Učitelské noviny 39/2014, listopad 2014, autor: Petr Husník

 

Vývoj koncepce a struktury česko-španělského studia

                První rok tehdy pětiletého studia byl věnován především intenzivní výuce španělského jazyka v rozsahu 20 hodin týdně. V letech 1994 – 1997 byly experimentálně otevřeny i třídy osmiletého dvojjazyčného studia. Porovnání a komplexní analýzy výsledků těchto dvou vzdělávacích linií a legislativní změna délky povinné školní docházky z osmi na devět let však od školního roku 1996/1997 vedly k ustálení délky česko-španělského studia na šest let.

Od roku 2010 došlo k další drobnější modifikaci bilingvního vzdělávání v rámci tvorby Školního vzdělávacího programu pro dvojjazyčná gymnázia (ŠVP DG). V roce 2020 i přes tzv. dobu koronavirovou probíhala jeho revize a aktualizace.

Je třeba zdůraznit, že se na škole v průběhu existence dané sekce podařilo naplnit myšlenku dvojjazyčného vzdělávání a optimálně sladit učební plány obou zúčastněných zemí.

 

Vyučující na bilingvě

            Kromě zakladatelek bilingvy začali od roku 1992 na škole působit čeští vyučující odborných předmětů ve španělštině – Jiří Poletín (dějepis) a Václav Valenta (zeměpis). Dodejme, že před ním zeměpis vyučoval Luis Hernández. Oba zůstali bilingvě věrní po dlouhá léta. Václav Valenta se stal také prvním vedoucím bilingvní sekce na škole. Jiří Poletín několik let dohlížel na psaní tzv. Kroniky česko-španělského studia a to ve spolupráci se samotnými studenty. Práci na kronice po odchodu Jiřího Poletína převzal jeho nástupce Filip Vurm. Psaní kroniky studia bylo ukončeno s příchodem internetu, resp. s publikováním článků o aktivitách sekce na webových stránkách školy.

Na výuce v bilingvě se v průběhu její historie podílelo mnoho kvalifikovaných vyučujících. Mnozí z nich procházeli díky stipendiím poskytovaným španělským ministerstvem školství pravidelným systémem kurzů a studijních stáží dalšího jazykového, didaktického a metodického vzdělávání ve španělských městech Madrid, Granada, Santiago de Compostela, Salamanca či Jaca.

Základem studia na bilingvě je však výuka vedená přímo španělskými vyučujícími. Na výuce v rámci tzv. Programu o spolupráci ve vzdělávání na dvojjazyčných sekcích i mimo něj se jich v průběhu celé existence studia podílela celá řada a absolventi i současní studenti na ně rádi vzpomínají.

Koordinátoři česko-španělského studia

            Funkce vedoucího sekce či koordinátora česko-španělského studia, který neustále spolupracuje nejen se studenty a vyučujícími na bilingvě, ale i s vedením školy a zejména se španělskou stranou, se nejdříve zhostili Vladimír Kozák a Jaroslav Krčmář. Následovali je:

 

(1991 – 2005)                                  Václav Valenta

(2005 – 2008; 2015 - 2016)           Miroslava Kovaříková (Hřebíková)

(2009 – 2010)                                   Zuzana Märzová (Takáčová)

(2011 – 2015; 2016 – doposud)   Kateřina Krýzlová (Konířová)

 

Studium na bilingvě v kostce

            V prvních dvou letech studia studenti plní povinnou školní docházku

s navýšenou hodinovou dotací španělského jazyka (10 hodin týdně v prvním roce studia a 11 hodin týdně ve druhém roce studia).

Ve 2. ročníku absolvují studenti také dvě  hodiny týdně výuky základní  terminologie užívané v pěti předmětech, které od 3. ročníku studují ve španělštině. Základy koncepce výuky tohoto předmětu vytvořily Dagmar Andresová a  Marcela Pásztorová (Štichová). Od roku 2001 vyučuje terminologii Kateřina Krýzlová (Konířová).

Na začátku druhého pololetí 2. ročníku studenti absolvují tzv. zkoušku ENELE (dříve zvanou „malou maturitu“), tedy soubornou zkoušku ze španělštiny a kultury španělsky mluvících zemí, která slouží jako diagnostická brána do následného studia, kdy již výuka matematiky, fyziky, chemie, dějepisu a zeměpisu probíhá ve španělštině. Španělské učebnice škole poskytuje španělské ministerstvo školství. Každému studentovi jsou vždy zapůjčovány na jeden školní rok.

Ve 4. ročníku studia studenti obohacují své znalosti v předmětu reálie španělsky mluvících zemí, který po několika letech nahradil předchozí předmět překlad a tlumočení. Předmětu reálie španělsky mluvících zemí dala pevné základy Dagmar Andresová, na jejíž semináře ze stejného předmětu si mnozí absolventi určitě s láskou vzpomenou. Navazují na ni Kateřina Krýzlová (Konířová), Naděžda Moučková a Edita Paclíková.

V posledních ročnících studenti pod vedením španělských vyučujících také detailně pronikají do světa španělské a hispanoamerické literatury, jejíž díla jsou schopni číst v originále a složit z nich povinnou školní  písemnou i ústní maturitní zkoušku ve španělštině. Zkouška probíhá za přítomnosti inspektora španělského ministerstva školství ve spolupráci s atašé pro vzdělávání (Agregado/a de Educación) ze španělské ambasády. V této roli se za 30 let existence školy vystřídali:

María José Hernández

José Antonio Bustos

Demetrio Estébanez Calderón

Ángela Fernández Sánchez

Demetrio Fernández González

Pilar Barrero García

Amaya Cal Linares

 

Důležitou roli u maturitních zkoušek sehrává také předseda maturitní komise. Vždy se jedná o vysoce erudované kapacity působící zejména ve vysokoškolském vzdělávání. Jmenujme alespoň některé z nich:

Mgr. Eva Hernández

doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc. (VŠE Praha)

doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc. (FF UK; Univerzita Pardubice); byl vůbec prvním

        předsedou maturitní komise na bilingvě (1995)

PhDr. Anna Mištinová, Ph.D. (FF UK Praha)

 

Dr. Anna Mištinová se stala dlouholetou spolupracovnicí GYBU, a to nejen jako předsedkyně maturitní komise ale i ve funkci fakultní vyučující FF UK spolupracující s naší školou při pedagogických praxích posluchačů oboru hispanistika.

Pod odborným dohledem  zejména Dagmar Andresové jich gymnáziem prošlo

přes třicet. Pedagogickým praxím posluchačů se později věnovaly Květuše Kösslová a Kateřina Krýzlová (Konířová). Na školu se v roli posluchačů často vraceli i její absolventi.

 

Maturitní zkoušce předchází maturitní ples ve Velkém sále pražské Lucerny.  Od roku 2013 se ho zúčastňují také španělští velvyslanci, a mohou tak osobně popřát maturantům mnoho úspěchů u závěrečné zkoušky. Tuto hezkou tradici zavedl velvyslanec, pan  Pascual Ignacio Navarro Ríos. V r. 2020 se plesu zúčastnila i mexická velvyslankyně, paní Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez.

Bilingvní třídy ples často oživují svými vystoupeními laděnými mnohdy právě

v iberoamerickém duchu. Paloma Dueñas a Concha Ortiz připravily svého času s maturantkami představení španělských tanců sevillanas. Vystoupení založené

na průřezu iberoamerické hudby a tanců maturitní třídy 6.C (2008) si získalo takový ohlas u publika, že bylo použito i jako představení bilingvy u příležitosti Akademie k 50. výročí školy.

            Po absolvování dvojjazyčného studia a složení maturitní zkoušky studenti získávají jak české, tak španělské vysvědčení, a pokud o to projeví zájem, mohou si dodatečně za cenu stanovenou španělským ministerstvem školství zajistit i tzv. Título de Bachiller, tj. oficiální španělský diplom, který využijí např. pokud se rozhodnou studovat či pracovat ve Španělsku nebo při získávání univerzitních stáží apod.

U příležitosti slavnostních předávání českých a španělských vysvědčení nám již tradičně (od r. 2006) poskytuje své prostory Instituto Cervantes v Praze. Předávání vysvědčení každoročně hudebně doprovází pěvecký sbor GyBu pod vedením sbormistryně Lenky Charvátové. Události mnohdy dodávají hispánskou atmosféru i španělští vyučující svými originálními nápady (např. v roce 2007 zahrál všem přítomným na kytaru matematik Juan Palomar).

Španělské ministerstvo školství studentům dvojjazyčných gymnázií v rámci ČR každým rokem nabízí určitý počet stipendií ke studiu na španělských univerzitách, zejména v Granadě. Této nabídky využila i celá řada našich studentů, kteří posléze  s vervou doporučovali využití stipendií svým následovníkům.

 

Absolventi

            Prvními absolventy pražské bilingvy byli v roce 1995 studenti třídy 5.G

pod vedením třídní profesorky Jany Vaculíkové. (Prvním třídním profesorem dané třídy byl Jaroslav Krčmář.)

 

Jan Čelák,  Pavel Hanyš, Tomáš Hanzlík, Ondřej Háša, Petr Kalaš, David Kasl, Petr Kozák, Tomáš Kužel, Lubor Michalička, Marek Panuška, Petr Pšenička, Jaroslav Švestka, Ondřej Vích, Pavel Vlk, Radka Bartáková, Lenka Černá, Lucie Čížková, Dita Forejtová, Martina Horáková, Zuzana Janeková, Soňa Janovská, Dana Jiránková, Marie Jírovcová, Zdeňka Klabíčková, Radka Kobíková, Eva Kočařová, Gabriela Kozlová, Markéta Kubešová, Alexandra Pokorná, Kateřina Radilová, Mariana Serranová, Jana Schovancová, Andrea Skorkovská, Barbora Šetinová, Radka Šulcová, Irena Vítková

 

 

Aktivity na bilingvě

            Studium na bilingvě doprovází spousta různých aktivit, zajímavých přednášek a prezentací mnohých kapacit v oboru, např. doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc. (dlouhá léta přednášel pro naše studenty na půdě školy či v pražském Lobkovickém paláci), prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. (přednášky na téma historie Latinské Ameriky či Kuby), PhDr. Olga Vilímková (obohacovala výuku našich studentů přednáškami a emotivním vyprávěním o životě indiánů v peruánských Andách), PhDr. Dely Serrano, PhDr. Yvonna Fričová (měla na naší škole několik krásných přednášek o životě paraguayských indiánů v oblasti Gran Chaco, kde dodnes žijí potomci rodiny legendárního cestovatele a etnografa V. A. Friče), pan Rodolfo Ferreira a řada dalších. Školu navštěvují vzácní diplomatičtí a jiní hosté, zejména velvyslanci Španělska, Mexika, Chile, Argentiny, generální konzul Dominikánské republiky  ředitelé a zástupci Instituto Cervantes v Praze aj. Zajímavé byly vždy též výměnné pobyty a kulturní zájezdy, návštěvy kulturních představení a akcí, interní přednášky vyučujících, zkoušky a představení španělského divadelního souboru, který řadu let vedl vyučující a spisovatel David Llorente, atd.

 

Dlouhá léta byly velkým lákadlem reciproční studentské výměnné pobyty, které měly na škole tradici zejména ve spolupráci se dvěma partnerskými školami - v Madridu (Fundación Estudio - Colegio Estudio) a v Mexiko City (Instituto Educativo OLINCA). V době, kdy byla ředitelkou madridské školy Colegio Estudio pí. Elena Flórez Plaza, se o výměnné pobyty s naší školou za španělskou stranu vždy neúnavně starala koordinátorka výměnných pobytů, Celia Villacorta Alonso, manželka jednoho z atašé pro vzdělávání v Praze, pana Demetria Estébaneze, který škole kontakt na Colegio Estudio poskytl. Mnozí absolventi i vyučující na péči paní Celie vzpomínají dodnes. První výměna s Colegio Estudio proběhla v roce  2001. Studenty tehdy doprovázely Květuše Kösslová a Paloma Dueñas.

Následovaly další výměny.

2002  K. Kösslová, R. Trnková

2003  D. Andresová, A. Böhmová

2006  K. Krýzlová (Konířová), J. Švecová (Dibová)

2007  D. Llorente, B. Čonková

2008  J. Poletín, R. Laviana

2009  D. Llorente, B. Sobotková (Šimonová)

2010  K. Krýzlová (Konířová), P. Bernatová

2011  R. Laviana, I. Drbohlavová

2012  Z. Bednářová, K. Krýzlová (Konířová)

2013  A. Pěkná (Černohorská), B. Čonková

2014  N. Moučková, M. Diago

2015  E. San Miguel, K. Novopacká (Zajacová)

2015  V. Carreres, M.Voračka

2016  E. Mužíková Paclíková, J. Kovářová

 

Vůbec první výměnný pobyt proběhl ale již v roce 1991, kdy naši studenti zavítali do madridské oblasti Casa de Campo (D.Andresová, J.Krčmář, P.Kuba, V.Kozák).

 

Výměnné pobyty s mexickou školou OLINCA pod vedením tamní ředitelky María Teresa Compeán de Carrera (Miss Tere) probíhaly obvykle každé dva roky a mezi studenty byl o ně veliký zájem i vzhledem k obrovské vřelosti v duchu mexického „qué lindo“ , jaké se jim ve škole a zejména v mexických hostitelských rodinách dostávalo. První „intercambio“ se školou OLINCA proběhlo v roce 1993 (studenty tehdy doprovázeli Jiří Poletín a Alena Böhmová).

Následovaly další výměny.

1994  V. Valenta, O. Matušů

1996  E. Kmínková, J. Vaculíková

1998  H. Jiráková, J. Poletín

2000  J. Vačkář, K. Kösslová

2002  S. Búth, H .Musálková

2004  R. Trnková, K. Krýzlová (Konířová)

2006  Z. Bednářová, M. Kovaříková (Hřebíková)

2007  D. Andresová, B. Čonková

2009  Z. Märzová (Takáčová), F. Vurm

2011  P. Kopecký, A. Papoušková

2013  K. Krýzlová (Konířová), P. Kuba

2015  Z. Bednářová, N. Moučková

 

V roce 2004 se uskutečnila výměna se školou I.E.S. Calatalifa - Villaviciosa de Odón (M. Kovaříková (Hřebíková), J. Švecová (Dibová)).

Proběhly i výměnné pobyty se španělskými městy:

Barcelona (Instituto Narcís Monturiol; D .Andresová, R. Trnková)

Lérida (C. Ruiz)

Granada (1996; E. Kmínková, E. Housková; 1999; M. Pásztorová (Štichová), P. Dueñas)

 Alicante (J. Kubánková, J. Šindelová)

Dále také výměna s peruánskou Limou (2000; J. Poletín, M. Kovaříková (Hřebíková)), s mexickou Cuernavacou (2010; N. Moučková, J. Kubánková) a v roce 2015 také s andaluskou Sevillou (Z. Bednářová, N. Moučková).

Cestování po španělsky mluvícím světě však studentům umožňují i zájezdy organizované přes osvědčené CK, do různých oblastí Španělska (Katalánsko, Andalusie, severní oblasti, po stopách tzv. Camino de Santiago aj.)

Výjezdy do zahraničí pomáha od roku 2007 členům sekce organizovat tzv. koordinátor výměnných pobytů a zájezdů (Daniela Marešová; Martina Kosková (Sošková)).

V současné době (od roku 2011) vedení školy také udržuje kontakty s jazykovou školou ve Valencii (International House Españolé), jejíž letní jazykové studijní kurzy využívají zejména studenti po 1. ročníku bilingvy k prohloubení svých získaných znalostí jazyka a           k jejich aplikaci přímo ve španělsky mluvícím světě.

 

Jmenujme i další aktivity, významné úspěchy a soutěže organizované přímo na bilingvě, či pořádané jinými institucemi. Některé se jako nedílná součást hispánské atmosféry na GyBu dochovaly dodnes, jiné momentálně již neprobíhají, ale absolventi si na ně zajisté rádi zavzpomínají. V mnohých soutěžích naši studenti dosáhli vynikajících úspěchů.

Viaje Educativo a Madrid – kulturně-poznávací zájezd do Madridu a okolí (v roce 2010 také do oblasti Soria) poskytovaný španělskou stranou, kterého se zúčastňovali studenti s nejlepšími výsledky u tehdy tzv. malé maturity (dnes ENELE). Znamenal možnost poznávat také studenty nově vznikajících bilingvních gymnázií v dalších městech republiky. Postupně tak společně cestovaly skupiny Praha + Brno;  Praha + Brno + Olomouc;  Praha + Brno + Olomouc + Ostrava,...

Prospěchová stipendia – španělské ministerstvo školství do r. 2012 poskytovalo roční prospěchová stipendia nejlepším studentům na bilingvě dle jejich studijních výsledků.

Concurso de Comida Iberoamericana – soutěž pro studenty ke dni španělského státního svátku (12. 10.), které dal svým nápadem nezapomenutelné kouzlo matematik Joaquín Cotrina. Studenti přinesou doma připravené pokrmy typické pro španělsky mluvící země a členové sekce i ostatní studenti ohodnotí ty nejlepší z nich, jimž je posléze udělen titul “Maestro cocinero”. Dřívější koncepce oslav tzv. Día de la Hispanidad spočívala v přednáškách odborníků z oblasti iberoamerických reálií, či ve společné návštěvě (celá bilingva) sjednaného filmového představení souvisejícího též s iberoamerickou kulturou apod. V r. 2020 byla akce z důvodu hygienických opatření tzv. doby koronavirové upravena na formát soutěže v natáčení on-line spotů s tematikou španělské kuchyně – Concurso de Cortometrajes - Comida hispana.

 

Festival Navideño de la Sección Bilingüe – konal se vždy poslední den

před vánočními prázdninami. (V roce 2011 byl zcela mimořádně z důvodu státního smutku v zemi (úmrtí prezidenta Václava Havla) přesunut na leden a přejmenován

na Festival de los Reyes Magos). Studenti všech bilingvních tříd si připravili vystoupení (tanec, scénka, hry, písně, aerobic ve španělštině apod.) a vyučující sekce ocenili nejlepší z nich. Nižším ročníkům pomáhali španělští vyučující (Marta Diago, Mónica García, Eduardo Méndez aj.) a mnozí z nich se dokonce i přímo zúčastnili scének některých tříd (např. Rubén Laviana). Studentka Martina Šteflová při nich již tehdy předvedla talent pro tanec a choreografii.

Buzón de Amor de San Valentín – krásný nápad, který na GyBu vnesl fyzik Fernando Cáceres. Studenty vytvořená růžová schránka umístěná ve vestibulu školy sloužila ke vhazování dopisů ke dni sv. Valentýna nejen spolužákům či profesorům, ale celému osazenstvu školy. Hezké dopisy tak často dostávali např. i ve své době studenty oblíbení manželé Kosinovi z vrátnice školy nebo školník, pan Červený.

Cursillos de Salsa de David Llorente – David Llorente se v odpoledních hodinách věnoval zájemcům o kubánské rytmy salsy. Nicméně hodiny salsy probíhaly již v 90. letech a pamětníci hovoří až o třech skupinách zájemců týdně.

Divadelní soubor na bilingvě – tradici studentského divadla ve španělštině na bilingvě zavedl José López, vedly ho společně Paloma Dueñas a Matilde Osorio a později był řadu let v plné kompetenci Davida Llorenteho za velké pomoci Naděždy Moučkové, jež se vždy bravurně ujímá role kostymérky. Autorská díla D. Llorenteho měla vždy prakticky profesionální ráz.      V roce 2010 pražská bilingva hostila v Divadle U hasičů, jak národní, tak mezinárodní Festival de Teatro Escolar Español, na jejichž organizační stránce se podílela tehdejší koordinátorka sekce Zuzana Märzová (Takáčová). V r. 2016 škola hostila národní festival podruhé. Akci koordinovala Kateřina Krýzlová (Konířová) a role moderátorů se v Divadle Na Prádle zhostili studenti Kristýna Hrdličková a Ferdinand Havlík.

Pečení pro Peru – dobrovolníci z řad studentů i vyučujících doma napekli vynikající sladkosti, které o přestávkách prodávali ve vestibulu školy. Výtěžek akce byl použit na charitativní činnost spojenou s jihoamerickým Peru. Ideu akce zrealizovaly studentky Barbora Zavadilová, Veronika Zouharová, Kristýna Schinková a Marie Bartošová. V hezké tradici pak několik let pokračovali i jejich následovníci.

XII Modelo Internacional de la UNESCO (2012, Buenos Aires, Argentina)ve spolupráci s Instituto José Hernández. Za velké podpory ředitelky školy, dr. Zdeňky Bednářové, a za doprovodu Kateřiny Krýzlové (Konířové) studenti  Martina Křečková, Veronika Zouharová, Debora Štysová a David Kristek strávili šest dní v Buenos Aires při simulovaných studentských konferencích organizace UNESCO.

Concurso literario RUTA QUETZAL – mezinárodní literární soutěž pořádaná ve Španělsku. Naši studenti v ní dosahovali velkých úspěchů. Např. Tereza Tichá (Piklová) a Eva Václavková se staly výherkyněmi dané soutěže pro ČR a obě získaly jako odměnu cestu po Španělsku a Latinské Americe; Tomáš Navara v ní získal zvláštní cenu poroty za nejkreativnější počin; Tatiana Antonová, Lukáš Hofmann, Kateřina Koňariková, Ilona Konířová, Tereza Krátká, Kristína Tomíčková, Sára Tylšová a Monika Václavková se také dostaly na nejvyšší příčky či alespoň do celorepublikového finále dané soutěže.

Literární soutěže České Iberoamerické Asociace/ Concursos Literarios de la Asociación Iberoamericana – literární soutěže pořádané pro studenty středních škol Českou Iberoamerickou Asociací. Naši studenti v nich často obsazují nejvyšší příčky. Např. Barbora Zavadilová soutěž vyhrála a Kristína Tomíčková se několikrát probojovala do finále.

Spolupráce s nadací INKA / Colaboración con la Fundación INKA – Dagmar Andresová ve své době neúnavně vedla studenty k charitativní činnosti ve prospěch peruánských indiánů formou tzv. apadrinamientos či jiným způsobem podpory jejich vzdělávání (překlady dopisů českým kmotrům, sbírky, návštěva indiánů ve škole apod.).

Spolupráce s občanským sdružením Checomacoco/ Colaboración con la Asociación cívica Checomacoco – s tímto sdružením studenty seznámila Dr. Yvonna Fričová ve spolupráci s Dagmar Andresovou.

Concurso de Fotografía Matemática – organizuje španělská ambasáda a školní část velmi svědomitě koordinují španělští matematici (Joaquín Cotrina, Javier Santos, Cristina López) a např. studenti Barbora Honesová a Michal Režný se stali vítězi mezinárodních kol této soutěže.

EUROSCOLA (2003) – Václav Valenta, Květuše Kösslová a Josef Vačkář doprovodili skupinu studentů z tehdejší třídy 8.A a části 6.B do sídla Evropského Parlamentu ve francouzském Strasbourgu.

Účast školy v programu Socrates-Comenius na téma Urbanismus a geometrie – ve spolupráci s I.E.S. Pérez Galdós (Madrid) a Lyceem Saint Vincente (Rennes) spojený s cestami do Madridu, Rennes a Bruselu. (Vyučující Václav Valenta, Jitka Kutláková a Eliška Čobanová).

Recitační soutěž ve španělštině „Ústy básníka“ pořádaná Gymnáziem mezinárodních a veřejných vztahů, Praha –  např. studentky Vanda Adámková a Kristýna Hrdličková se staly výherkyněmi soutěže, krásné 2. místo obsadila Pavla Nováčková a Anna Reyttová či Adam Pecha v ní ve své době obsadili hezké 4. místo. Od r. 2018 se na podnět vyučujícího Vicenta Carrerese pořádá i školní kolo dané soutěže, které studentům slouží jako vstupenka do dalšího kola.

Recitační soutěž v cizích jazycích (A,Š,F,N,R) „Táborská Eurolyra“ - tradičně pořádaná Gymnáziem Pierra Coubertina v historickém městě Táboře. Např. v r. 2019 se vítězkou stala Pavla Nováčková, krásné 2. místo získala Anna Reyttová, která se však zároveň stala vítězkou dané soutěže v recitaci v jazyce francouzském. Na soutěž naše studenty často doprovází vyučující Edita Paclíková.

Mezinárodní literární soutěž ve španělštině pořádaná lisabonskou školou Instituto Español “Giner de lo Ríos (do r. 2020) – např. Rozálie Nyirendová se svou španělsky psanou povídkou obsadila v této soutěži 2. místo a získala hezkou finanční odměnu.

Soutěž pražských hispanistů „Hispanistas praguenses“ - pořádá každoročně ZŠ Pod Marjánkou na Praze 6. Soutěže se z objektivních důvodů mohou zúčastnit pouze studenti 1. a 2. ročníku bilingvy. Přesto se v r. 2019 Anna Reyttová umístila na krásném 4. místě v nejvyšší kategorii dané soutěže, v níž soupeřila se studenty vyšších a maturitních ročníků všeobecného studia.

Soutěž EU - „JUVENES TRANSLATORES“ (2019) – Gabriel Pišvejc získal za své překladatelské umění čestné uznání poroty.

Actividades y exposiciones del  Instituto Cervantes – vyučující doprovázejí studenty na výstavy a akce pořádané Institutem Cervantes a motivují je k návštěvám tamní knihovny Carlose Fuentese. Studenti 2. ročníku bilingvy navštěvují tzv. komentované prohlídky IC, během nichž jim zástupci dané partnerské organizace interaktivně přibližují její činnost a fungování. V r. 2019 třídu na místo doprovodila Érika Blanco, jež působí v roli vyučující španělštiny na obou institucích. Fyzik Luis García tak studenty doprovodil na zajímavé workshopy na téma chemická laboratoř v domácích podmínkách či o robotice.

Literární soutěž o Valencii pořádaná španělskou ambasádou – Mucho por Conocer Valencia –  např. David Jagrik a Natálie Kepková se stali vítězi národního kola, Tereza Mikudová se svou povídkou ve španělštině obsadila 2. místo a všichni tak získali letní studijní pobyt ve španělské Valencii.

Ruta por la Lengua y Cultura - Gran Canaria - zájem ze strany studentů je i o druhou soutěž          v podobném duchu též organizovanou španělskou ambasádou.

Velvyslanectví Španělského království v Praze, resp. tamní Agregaduría de Educación (oddělení pro záležitosti vzdělávání) organizuje pro česko-španělská gymnázia různé přednášky zástupců španělských univerzit či workshopy  na jiná témata související se španělským studiem (workshop o využití divadelních kroužků v rámci studia španělštiny aj.)

Oslavy výročí narození Benita Juáreze pořádané mexickou ambasádou – na  pozvání mexických velvyslanců vždy u příležitosti oslavy výročí narození mexického státníka Benita Juáreze, která se koná u busty této osobnosti mexických dějin v parku Lázara Cárdenase na Praze 6. Studenty na akci několikrát doprovázel vyučující dějepisu a zeměpisu Luis Montilla.

Krajské a národní kolo soutěže ve španělštině - kategorie SŠ III – poprvé v r. 2015 se  soutěže v této zvláštní kategorii pro studenty z bilingvního prostředí mohli zúčastnit i studenti z dvojjazyčných gymnázií či z bilingvních rodin. Např. Sara Krupanský de Miguel obsadila  krásné 3. místo a Gabriel Pišvejc obsadil též hezké sdílené  4. - 7. místo, za něž si byl převzít ocenění i v krásných prostorách pražské Brožíkovy síně.

Prezentace bilingvních tříd na Akademii u příležitosti 50. výročí GYBU -

Studentka Lenka Kotlánová se ujala choreografie tanečního vystoupení tehdejší maturitní třídy založeného na průřezu iberoamerické hudby a tanců (už tehdy se ukázala jako výtečná produkční). Na Akademii vystoupila se svým vřelým proslovem také Dagmar Andresová a Rubén Laviana připravil se studenty pozdější absolventské třídy (2009) hudebně zábavný filmový skeč  o výuce fyziky ve španělštině na bilingvě.

 Od r. 2017 žáci bilingvních i nebilingvních tříd mohou využít nabídky týdenního kulturního pobytu v rodinách z kastilské Salamancy, na nějž byl díky úsilí paní ředitelky doposud získáván grant v rámci tzv. multikulturní výuky, kterým bylo možné pokrýt velkou část nákladů. Žáci dopoledne navštěvují kurzy jazyka a kultury vedené tamní jazykovou školou Tía Tula.

Pozitivní zpětnou vazbu má mezi studenty španělštiny i spolupráce se Studiem Itaka na pražských Vinohradech, který pořádá workshopy, během nichž si žáci mohou interaktivní formou prohlédnout a osahat mnohé aspekty španělské kultury (flamenco, tapas, putování po stopách Dona Quijota, atd.)

Recepción Anual de Fin de Curso de las SS.BB. - atašé pro vzdělávání Demetrio Fernández ve své době založil tradici slavnostních recepcí všech česko-španělských sekcí  v rámci ČR na závěr školního roku. Vždy jsou zváni také studenti, kteří zvítězili v soutěžích organizovaných španělskou ambasádou a ti, kteří svou prací a nasazením velmi přispívali k dobrému fungování sekce. Např. Kevin Kotalík či Richard Iltis se tak recepce zúčastnili vícekrát.

 

 

Nezbývá než poděkovat celému vedení školy, všem bývalým i současným třídním učitelům na bilingvě, všem kolegům bývalým i stávajícím, absolventům i současným studentům a vůbec všem, kteří se za celých oněch krásných 30 let podíleli na rozvoji česko-španělského studia a na kouzelné hispánské atmosféře z něho vyzařující, a popřát, aby se ve stejném duchu nesla atmosféra bilingvy nejméně dalších 30 let...

 

 

Mgr. Kateřina Krýzlová

Koordinátorka česko-španělského studia

Sdílet na Facebook
Zpět...
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
IČO: 00335479, IZO: 000335479

Ředitelka školy
PaedDr. Bednářová Zdeňka
+420 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz
Všechna práva vyhrazena ©2022 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | Prohlášení o přístupnosti