Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Gymnázium, Praha 4,
BUDĚJOVICKÁ 680

Rozvrh Suplování Bakaláři Jídelna

Dvojjazyčné studium

Naše česko-španělské dvojjazyčné gymnázium nabízí jedinečnou možnost, která spočívá v osvojení cizího jazyka za mimořádně krátkou dobu během dvou let, kdy Vaše dítě zvládne španělštinu na maturitní úrovni. V dalších ročnících svou jazykovou znalost zdokonalí tak, že bude schopno komunikovat zcela plynule a běžně číst španělské knihy v originále. Kromě toho pozná kulturu Španělska i španělsky mluvících zemí, neboť se minimálně jednou, ale spíše několikrát podívá do Španělska, možná i do některé latinskoamerické země. 

 

Koncepce dvojjazyčného studia (vznik v r. 1990) je výsledkem spolupráce Ministerstva školství ČR a Ministerstva školství Španělského království. Rámcový a Školní vzdělávací program jsou výsledkem pečlivě promyšlené kombinace učiva obou zemí. Žáci používají originální španělské učebnice, které nám španělská strana průběžně zasílá a které má student zdarma zapůjčeny na každý školní rok. 

 

Metoda výuky jazyka je kombinovaná, tedy světově uznávaná metoda komunikativní se kombinuje s osvědčenou českou výukou gramatiky. Vysoké účinnosti dosahujeme tím, že se na výuce podílejí španělští i čeští profesoři. Španělští profesoři jsou aprobovaní lingvisté. Čeští učitelé jsou rovněž aprobovaní lingvisté, kteří absolvovali celou řadu odborných stáží ve Španělsku i v naší republice. 

 

Od třetího ročníku probíhá výuka vybraných předmětů (matematiky, fyziky, chemie, dějepisu a zeměpisu) ve španělštině, kromě toho pokračuje i výuka španělského jazyka, literatury a kultury.

 

S výše uvedeným typem studia máme na naší škole za více jak 30 let bohaté zkušenosti.  Máme tedy možnost mapovat úspěšnost našich studentů na vysokých školách. Tady je třeba zdůraznit, že studium je koncipováno jako všeobecné, tedy že i ostatní předměty jsou probírány v takovém rozsahu, který studentům umožňuje hlásit se i na technické, ekonomické, přírodovědné i jiné fakulty. Při přijímání na vysoké školy jsme v minulých letech dosáhli úspěšnosti kolem 98 až 100 %. 

 

Španělská strana nabízí každoročně našim maturantům stipendia na španělských univerzitách. Této nabídky již využila řada studentů.

Snažíme se, aby se výuka neomezovala pouze na práci v hodinách, ale abychom mohli studentům nabídnout i další atraktivní akce, např. odborné přednášky (spolupracujeme s vysokoškolskými učiteli) či jiný podpůrný program.

 

Na naší škole každým rokem připravují studenti divadelní představení ve španělském jazyce, kterými nás reprezentují na národních i mezinárodních festivalech. 

 

Škola je vybavena poměrně rozsáhlou španělskou knihovnou, rovněž máme k dispozici mnoho původních didaktických materiálů, audio a videonahrávky. 

 

Španělské ministerstvo školství garantuje úroveň výuky (mimo jiné i prostřednictvím svých školních inspektorů), dále udržujeme těsné kontakty s Institutem Cervantes v Praze, s Asociací učitelů španělštiny nebo s Českou iberoamerickou společností.

 

Na vysokou úroveň kvality výuky dohlíží také španělský atašé pro vzdělávání. 

Španělština zaznamenává celosvětový vzestup, na začátku nového tisíciletí stoupl počet španělsky mluvícího obyvatelstva na 500 milionů. Španělsky mluvící země představují zajímavou kulturní alternativu, je to určitá protiváha vůči silně etablované kultuře anglosaské. (V USA je druhým nejsilnějším jazykem španělština – přes dvacet milionů lidí).

 

Vzhledem k tomu, že se naše země stala součástí evropských a mezinárodních struktur, uveďme ještě, že španělština je pracovním jazykem Rady Bezpečnosti, OSN, UNESCO, WTO, Mezinárodní organizace pro atomovou energii, Mezinárodní organizace práce atd. Při stále postupující globalizaci ani naše země nemůže stát stranou a nutně potřebuje jazykově fundované odborníky.

 

Abyste měli jistotu, že Vaše dítě bude dobře vybaveno do dalšího života a na trh práce, chceme Vás ubezpečit, že u nás získá také solidní znalosti angličtiny, výpočetní techniky a všech humanitních i přírodovědných oborů, kterým se bude chtít věnovat při vysokoškolském studiu. K tomuto cíli jsou zaměřeny především odborné volitelné semináře v posledních dvou letech studia.

 

Na závěr ještě jednu poznámku: Je nutno upozornit na to, že studium ve dvojjazyčných třídách je poměrně náročné. Pokud by se stalo, že by Vaše dítě v době dvouleté jazykové přípravy neprospívalo, bude mu doporučen po ukončení povinné školní docházky přestup buď na osmileté studium v české třídě našeho gymnázia, nebo na jinou střední školu. Před tím, než Vaše dítě začne studovat vybrané předměty ve španělském jazyce, podrobí se po dvouleté výuce jazyka poměrně rozsáhlému testu ze španělštiny, který napoví, zda je žák dostatečně pro další studium připraven. V opačném případě bude jednáno s ním i s jeho rodiči o případné změně studijního oboru.

 

Naším cílem je, aby studenti dostali nejen kvalitní vzdělání, ale aby se také při svém studiu cítili spokojeně a byli při něm vysoce motivováni. Snažíme se vytvořit pro naše studenty lidsky příjemné a přátelské prostředí.

Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
IČO: 00335479, IZO: 000335479

Ředitelka školy
PaedDr. Bednářová Zdeňka
+420 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz
Všechna práva vyhrazena ©2022 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | Prohlášení o přístupnosti