Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Gymnázium, Praha 4,
BUDĚJOVICKÁ 680

Rozvrh Suplování Bakaláři Jídelna

79-41-K/81 osmileté všeobecné studium

 

 

 

 

 

 

 

 

Maturitní zkouška na GyBu ve školním roce 2022/2023 – 8.A a 8.B (obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium)

Státní (společná) část MZ Školní (profilová) část MZ
2 povinné zkoušky – didaktický test (DT):
 • 1. český jazyk a literatura,
 • 2. cizí jazyk, který je ve škole vyučován, nebo
  matematika
1 až 2 povinné zkoušky:
 • 1. český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška
 • 2. cizí jazyk (AJ, ŠJ, NJ) – písemná práce a ústní zkouška – pouze v případě, že si žák tento cizí jazyk zvolil ve státní části a konal z něj DT
Další 3 povinné zkoušky z předmětů podle nabídky ředitelky školy.
Max. 2 nepovinné zkoušky – didaktický test (DT) – žák volí z této nabídky:
 • cizí jazyk
 • matematika
 • matematika rozšiřující (matematika+)
Max. 2 nepovinné zkoušky z předmětů, z nichž žák nekonal povinnou zkoušku.

 

Přihlášku k maturitní zkoušce žák podává nejpozději do 1. 12. 2022.

 

Ředitelka školy v souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, určuje tuto nabídku předmětů pro další povinné zkoušky profilové části MZ pro jarní a podzimní zkušební období 2023, z nichž si žák 3 volí:

 

Předmět Forma zkoušky
anglický jazyk * písemná práce a ústní zkouška
španělský jazyk * písemná práce a ústní zkouška
německý jazyk * písemná práce a ústní zkouška
dějepis ústní zkouška
společenské vědy ústní zkouška
matematika ústní zkouška
fyzika ústní zkouška
chemie ústní zkouška
biologie ústní zkouška
zeměpis ústní zkouška
informační a komunikační technologie ústní zkouška
hudební výchova ústní zkouška
výtvarná výchova ústní zkouška


* Žák, který si jako druhou povinnou zkoušku státní části zvolil matematiku, koná jako jednu z dalších tří zkoušek profilové části POVINNĚ zkoušku z jednoho cizího jazyka.

 

Jednu povinnou zkoušku z cizího jazyka může v souladu s § 81 odst. 7 školského zákona a § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti žák nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky doložené jazykovým certifikátem, a to:

 

 • z anglického jazyka na úrovni B2 nebo vyšší podle SERR,
 • z německého/španělského jazyka na úrovni B1 nebo vyšší podle SERR.

 

Žák může zkoušku z příslušného cizího jazyka nahradit jazykovým certifikátem příslušné úrovně zařazeným na informační seznam MŠMT pro daný kalendářní rok – viz: Zkouskyprofil2023.

 

Žák podá žádost a doloží ověřenou kopii jazykového certifikátu v kanceláři zástupkyň ředitelky školy nejpozději do 31. 3. 2023.

 

Žák může dále konat až 2 nepovinné zkoušky profilové části, a to z předmětů, z nichž nekonal povinnou zkoušku.

 

V souladu s § 19 vyhlášky č. vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ředitelka školy stanoví tyto podrobnosti o profilových zkouškách z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků:

 

1)  Zkouška z českého jazyka a literatury

 

Písemná práce z ČJL:

 • datum konání: duben 2023 – bude upřesněno;
 • délka trvání písemné práce (včetně času na volbu zadání): 180 min;
 • požadovaný minimální rozsah písemné práce: 350 slov (tolerance 10 %);
 • počet zadání, z nichž si žák jedno vybere: 4;
 • způsob zápisu písemné práce u intaktních žáků: ručně (perem, propiskou) na listy papíru.

 

Pomůcky povolené při konání písemné práce z ČJL: Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny.

 

Ústní zkouška z ČJL:

 • maturitní seznam literárních děl, z nichž žák sestavuje svůj seznam přečtených děl, je součástí přílohy zveřejněné na webu;
 • počet děl žákovského seznamu: 20;
 • kritéria, která žák musí dodržet při sestavení svého seznamu 20 lit. děl:
  • světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 díla,
  • světová a česká literatura 19. století min. 3 díla,
  • světová literatura 20. a 21. století min. 4 díla,
  • česká literatura 20. a 21. století min. 5 děl,
  • min. 2 díly musí být v seznamu zastoupena próza, poezie, drama,
  • seznam může obsahovat max. 2 díla od jednoho autora;
 • pracovní list pro ústní zkoušku obsahuje úryvek/úryvky z vylosovaného literárního díla; součástí ústní zkoušky je i ověření znalostí učiva o jazyce a slohu, a to formou analýzy neuměleckého textu (samostatný úryvek v pracovním listu);
 • délka přípravy na ústní zkoušku: 15 min;
 • délka trvání ústní zkoušky: 15 min.

 

Vlastní seznam literárních děl žák podepíše a odevzdá své vyučující českého jazyka a literatury (tj. prof. Pátkové/prof. Šimků) nejpozději do 31. března 2023.

 

2)  Zkouška z anglického jazyka

 

Písemná práce z AJ:

 • datum konání: duben 2023 – bude upřesněno;
 • délka trvání písemné práce (včetně času na volbu zadání): 90 min;
 • požadovaný minimální rozsah písemné práce: 250 slov (tolerance 10 %);
 • počet zadání, z nichž si žák jedno vybere: 3 (žák píše jeden souvislý text);
 • způsob zápisu písemné práce u intaktních žáků: ručně (perem, propiskou) na listy papíru.

 

Ústní zkouška z AJ:

 • pracovní list pro ústní zkoušku je složen z 2 úloh vztahujících se ke konkrétnímu tématu, které si žák vylosuje;
 • délka přípravy na ústní zkoušku: 15 min;
 • délka trvání ústní zkoušky: 15 min.

 

Pomůcky povolené při konání PP a ústní zkoušky: tištěný překladový a výkladový slovník.

 

3)  Zkouška ze španělského jazyka

 

Písemná práce z ŠJ:

 • datum konání: duben 2023 – bude upřesněno;
 • délka trvání písemné práce (včetně času na volbu zadání): 120 minut;
 • požadovaný minimální rozsah písemné práce: 250 slov (tolerance 10 %);
 • počet zadání, z nichž si žák jedno vybere: 2 (žák píše jeden souvislý text);
 • způsob zápisu písemné práce u intaktních žáků: ručně (perem, propiskou) na listy papíru.

 

Ústní zkouška z ŠJ:

 • pracovní list pro ústní zkoušku je složen z 2 úloh vztahujících se ke konkrétnímu tématu, které si žák vylosuje
  • úloha 1: práce s textem – k textu max. 5 otázek vztahujících se jak k obsahu, slovní zásobě, tak i ke gramatickým jevům vyskytujícím se v textu (cca 5 minut),
  • úloha 2: pojednání tématu s návodnými otázkami (cca 10 minut);
 • délka přípravy na ústní zkoušku: 15 min;
 • délka trvání ústní zkoušky: 15 min.

 

Pomůcky povolené při konání PP a ústní zkoušky: tištěný překladový a výkladový slovník, popř. atlas, mapy.

 

4)  Zkouška z německého jazyka

 

Písemná práce z NJ:

 • datum konání: duben 2023 – bude upřesněno;
 • délka trvání písemné práce (včetně času na volbu zadání): 120 minut;
 • požadovaný minimální rozsah písemné práce: 250 slov (tolerance 10 %);
 • počet zadání, z nichž si žák jedno vybere: 2 (žák píše jeden souvislý text);
 • způsob zápisu písemné práce u intaktních žáků: ručně (perem, propiskou) na listy papíru.

 

Ústní zkouška z NJ:

 • pracovní list pro ústní zkoušku je složen z 2 úloh vztahujících se ke konkrétnímu tématu, které si žák vylosuje
  • úloha 1: práce s textem – k textu max. 5 otázek vztahujících se jak k obsahu, slovní zásobě, tak i ke gramatickým jevům vyskytujícím se v textu (cca 5 minut),
  • úloha 2: pojednání tématu s návodnými otázkami (cca 10 minut);
 • délka přípravy na ústní zkoušku: 15 min;
 • délka trvání ústní zkoušky: 15 min.

 

Pomůcky povolené při konání PP a ústní zkoušky: tištěný překladový a výkladový slovník, popř. atlas, mapy.

 

 

V Praze 6. září 2022

 

PaedDr. Zdeňka Bednářová v. r.
ředitelka školy

Sdílet na Facebook
Zpět...
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
IČO: 00335479, IZO: 000335479

Ředitelka školy
PaedDr. Bednářová Zdeňka
+420 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz
Všechna práva vyhrazena ©2022 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | Prohlášení o přístupnosti