Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Gymnázium, Praha 4,
BUDĚJOVICKÁ 680

Rozvrh Suplování Bakaláři Jídelna

79-43-K/61 šestileté dvojjazyčné česko-španělské studium

Maturitní zkouška na GyBu ve školním roce 2023/2024 – 6.D (obor vzdělání 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium)

Státní (společná) část MZ Školní (profilová) část MZ
2 povinné zkoušky – didaktický test (DT):
 • 1. český jazyk a literatura,
 • 2. cizí jazyk, který je ve škole vyučován, nebo
  matematika
1 až 2 povinné zkoušky:
 • 1. český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška
 • 2. cizí jazyk (AJ, ŠJ) – písemná práce a ústní zkouška – pouze v případě, že si žák tento cizí jazyk zvolil ve státní části a konal z něj DT
Další 3 povinné zkoušky podle nabídky ředitelky školy:
 • 3. španělský jazyk, literatura a kultura
  – 
  zkouška ověřuje jazykové kompetence na úrovni C1 podle SERR [1]
 • 4. jeden předmět vyučovaný podle ŠVP ve španělštině
 • 5. jeden předmět vyučovaný podle ŠVP ve španělštině nebo v češtině, popř. anglický jazyk
Max. 2 nepovinné zkoušky – didaktický test (DT) – žák volí z této nabídky:
 • cizí jazyk
 • matematika
 • matematika rozšiřující (matematika+)
Max. 2 nepovinné zkoušky z předmětů, z nichž žák nekonal povinnou zkoušku.

 

Přihlášku k maturitní zkoušce žák podává nejpozději do 1. 12. 2023.

 

Ředitelka školy v souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, určuje tuto nabídku předmětů pro další povinné zkoušky profilové části MZ pro jarní a podzimní zkušební období 2024:

 

Předmět Jazyk zkoušky Forma zkoušky
španělský jazyk, literatura a kultura – povinný pro všechny žáky   písemná práce a ústní zkouška
anglický jazyk   písemná práce a ústní zkouška
dějepis španělština ústní zkouška
zeměpis španělština ústní zkouška
matematika španělština ústní zkouška
fyzika španělština ústní zkouška
chemie španělština ústní zkouška
biologie čeština ústní zkouška
společenské vědy čeština ústní zkouška
informační a komunikační technologie čeština ústní zkouška
hudební výchova čeština ústní zkouška
výtvarná výchova čeština ústní zkouška

 

Povinnou zkoušku z anglického jazyka může v souladu s § 81 odst. 7 školského zákona a § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti žák nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky doložené jazykovým certifikátem, a to na úrovni B1 nebo vyšší podle SERR. Žák může zkoušku nahradit jazykovým certifikátem příslušné úrovně zařazeným na informační seznam MŠMT pro daný kalendářní rok – viz: Zkouskyprofil2024.

 

Žák podá žádost a doloží ověřenou kopii jazykového certifikátu v kanceláři zástupkyň ředitelky školy do 31. 3. 2024.

 

Žák může dále konat až 2 nepovinné zkoušky profilové části, a to z předmětů, z nichž nekonal povinnou zkoušku.

 

V souladu s § 19 vyhlášky č. vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ředitelka školy stanoví tyto podrobnosti o profilových zkouškách z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků:

 

1  Zkouška z českého jazyka a literatury

 

Písemná práce z ČJL:

 • datum konání: duben 2024 – bude upřesněno;
 • délka trvání písemné práce (včetně času na volbu zadání): 180 min;
 • požadovaný minimální rozsah písemné práce: 350 slov (tolerance 10 %);
 • počet zadání, z nichž si žák jedno vybere: 4;
 • způsob zápisu písemné práce u intaktních žáků: ručně (perem, propiskou) na listy papíru.

 

Pomůcky povolené při konání písemné práce z ČJL: Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny.

 

Ústní zkouška z ČJL:

 • maturitní seznam literárních děl, z nichž žák sestavuje svůj seznam přečtených děl, je součástí přílohy zveřejněné na webu;
 • počet děl žákovského seznamu: 25;
 • kritéria, která žák musí dodržet při sestavení svého seznamu 25 lit. děl:
  • z každého z 11 okruhů si musí vybrat alespoň 1 dílo,
  • min. 3 díly musí být v seznamu zastoupena próza, poezie, drama,
  • seznam může obsahovat max. 2 díla od jednoho autora;
 • pracovní list pro ústní zkoušku obsahuje úryvek/úryvky z vylosovaného literárního díla; součástí ústní zkoušky je i ověření znalostí učiva o jazyce a slohu, a to formou analýzy neuměleckého textu (samostatný úryvek v pracovním listu);
 • délka přípravy na ústní zkoušku: 15 min;
 • délka trvání ústní zkoušky: 15 min.

 

Vlastní seznam literárních děl žák podepíše a odevzdá své vyučující českého jazyka a literatury (tj. prof. Šimků) nejpozději do 31. března 2024.

 

2  Zkouška ze španělského jazyka, literatury a kultury

 

Písemná práce z ŠJLK:

 • datum konání: duben 2024 – bude upřesněno;
 • délka trvání písemné práce: 240 min + čas na volbu zadání;
 • minimální celkový rozsah písemné práce není vzhledem ke specifikům zadání, které je v pravomoci španělské strany, stanoven;
 • počet zadání, z nichž si žák jedno vybere: 2 tzv. Opciones;
 • rozsah a specifika písemné práce: zadání jsou centrálně stanovena španělským ministerstvem školství a jsou stejná pro žáky všech česko-španělských dvojjazyčných gymnázií v ČR; žák musí splnit 60 až 80 % požadovaných úkolů z jím zvoleného zadání; součástí zadání je výňatek z literárního díla a dvě související otázky (slohový útvar a 2 podotázky, z nichž žák volí pouze jednu);
 • způsob zápisu písemné práce u intaktních žáků: ručně (perem, propiskou) na listy papíru.

 

Ústní zkouška z ŠJLK:

 • pracovní list pro ústní zkoušku je tvořen výňatky ke konkrétnímu literárnímu tématu a úlohou jazykovou, resp. gramatickou;
 • délka přípravy na ústní zkoušku: 15 min;
 • délka trvání ústní zkoušky: 15 min.

 

Povolené pomůcky při konání PP a ústní zkoušky: Diccionario de la Lengua Española (RAE); Španělsko-český / Česko-španělský slovník.

 

3  Zkouška z anglického jazyka

 

Písemná práce z AJ:

 • datum konání: duben 2024 – bude upřesněno;
 • délka trvání písemné práce (včetně času na volbu zadání): 90 min;
 • požadovaný minimální rozsah písemné práce: 250 slov (tolerance 10 %);
 • počet zadání, z nichž si žák jedno vybere: 3 (žák píše jeden souvislý text);
 • způsob zápisu písemné práce u intaktních žáků: ručně (perem, propiskou) na listy papíru.

 

Ústní zkouška z AJ:

 • pracovní list pro ústní zkoušku je složen z 2 úloh vztahujících se ke konkrétnímu tématu, které si žák vylosuje;
 • délka přípravy na ústní zkoušku: 15 min;
 • délka trvání ústní zkoušky: 15 min.

 

Pomůcky povolené při konání PP a ústní zkoušky: tištěný překladový a výkladový slovník.

 

V Praze 2. září 2023

 

PaedDr. Zdeňka Bednářová v. r.
ředitelka školy

 


[1] Podle bodu 4 rozhodnutí o udělení souhlasu s odlišným způsobem ukončování vzdělávání maturitní zkouškou s platností od 1. března 2023 do 30. září 2026 (Čj. MSMT-3609/2023-10 z 28. února 2023) je u žáků, kteří si ve společné části maturitní zkoušky podle § 78 odst. 1 a 2 školského zákona zvolí jako druhou povinnou zkoušku španělský jazyk, zkouška profilové části ze španělského jazyka, literatury a kultury považována za zkoušku z cizího jazyka v souladu s § 79 odst. 1 a 5 školského zákona.

Sdílet na Facebook
Zpět...
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
IČO: 00335479, IZO: 000335479

Ředitelka školy
PaedDr. Bednářová Zdeňka
+420 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz
Všechna práva vyhrazena ©2022 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | Prohlášení o přístupnosti