Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Gymnázium, Praha 4,
BUDĚJOVICKÁ 680

Rozvrh Suplování Bakaláři Jídelna

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do 1. ročníku střední školy školního roku 2023/2024

Kritéria přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do 1. ročníku středního vzdělávání ve školním roce 2023/2024, a to do těchto oborů vzdělání:

 • 8leté všeobecné gymnázium– obor 79-41-K/81 Gymnázium, předpokládaný počet přijatých uchazečů je 60;
 • 6leté česko-španělské gymnázium– obor 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium, předpokládaný počet přijatých uchazečů je 30.

Informace platné pro všechny uchazeče a všechny typy studia

Podle platného školského zákona (č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, koná každý uchazeč o 8letý a 6letý maturitní obor vzdělání jednotnou přijímací zkoušku.

 

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou centrálně zadávaných a hodnocených písemných testů – z českého jazyka a literatury a z matematiky. Výsledky písemných testů jsou povinnou součástí přijímacího řízení. Školní přijímací zkouška není stanovena.

Podle § 60b odst. 1 školského zákona platí, že obsah a forma této jednotné přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání nemůže tyto jednotné zkoušky přizpůsobovat konkrétní škole.

Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky (pouze na platném formuláři) na dvě různé školy a na každé přihlášce uvede tyto dvě školy ve stejném pořadí. Písemné testy koná uchazeč v obou školách, v prvním termínu ve škole uvedené v přihlášce na prvním místě, v druhém termínu ve škole uvedené v přihlášce na druhém místě. Formuláře přihlášek obdržíte na Vaší základní škole (případně SEVT nebo tisk z výše uvedeného odkazu).

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdá zákonný zástupce uchazeče nejpozději do středy 1. 3. 2023 ředitelce školy (doporučujeme poslat doporučeně poštou nebo osobně na recepci školy na adrese Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680, v úředních hodinách: pondělí až pátek v době od 8 do 12 a od 12:30 do 16 hodin).

Přihlášky budou přijímány pouze na recepci nebo v sekretariátu školy, popř. v kanceláři zástupkyň ředitelky v uvedených časech, nenechávejte je prosím na jiných místech ve škole!

 

Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím datové schránky je možné pouze za splnění těchto podmínek:

 • Přihláška (včetně případných příloh) je odeslána z datové schránky zřízené pro fyzickou osobu, která je současně v přihlášce uvedena jako zákonný zástupce uchazeče.

 

 • Přihláška (včetně případných příloh) v elektronické podobě musí obsahovat doložku o provedení konverze opatřenou elektronickým podpisem úřední osoby, která konverzi provedla, a také časovým razítkem (např. kontaktní místa veřejné správy – Czech Point).

 

Bez této konverze není zaslání přihlášky elektronickou cestou možné, pouze s provedenou konverzí přihlášky má výstup stejnou právní sílu jako přihláška v listinné podobě, která byla předmětem konverze (§18 a §22 zákona č. 300/2008 Sb.)

 

Více informací zde: https://portal.gov.cz/sluzby-vs/autorizovana-konverze-papiroveho-dokumentu-do-elektronicke-podoby-S7025#_popis-sluzby

 

Na přihlášce vyplňte všechny požadované klasifikační údaje za tři poslední pololetí, podpisy zákonného zástupce i uchazeče, potvrzení klasifikace ze ZŠ a potřebné kontaktní údaje (adresu bydliště, telefony, čitelně e-mailovou adresu a ID datové schránky zřízené pouze pro zákonného zástupce jako nepodnikající fyzickou osobu, máte-li ji zřízenou), na které Vám budou doručeny informace o přijímacích zkouškách.

 

Pokud uchazeč má z české základní školy vysvědčení pouze se slovním hodnocením, zajistí příslušná ZŠ v souladu s § 51 odst. 3 školského zákona převod slovního hodnocení do klasifikace (stupeň prospěchu 1 až 5).

Pokud je uchazeč cizinec nebo český žák, který studuje v zahraniční škole (mimo území ČR nebo působící na území ČR nebo v evropské škole), je nutné dodat současně s přihláškou ke studiu také všechna potřebná vysvědčení v úředně ověřeném českém překladu. Hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčeních ze zahraniční školy nebo z evropské školy, která není zapsána v českém školském rejstříku, posoudí individuálně ředitelka školy na základě jí vyhlášených kritérií přijímacího řízení – viz níže. K zajištění srovnatelného posouzení všech uchazečů se použije převodník na klasifikaci, který je stanoven v § 3 odst. 1 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů.

 

Uchazeči s českým nebo cizím občanstvím, kteří získali vzdělání bezprostředně předcházející konání přijímací zkoušky ve škole mimo území ČR, mohou požádat o prominutí písemné zkoušky z českého jazyka a literatury. Žádost je nutné odevzdat současně s přihláškou ke vzdělávání. V případě schválení žádosti uchazeče proběhne ověření jeho znalostí českého jazyka nezbytných pro vzdělávání v oborech vzdělání vyučovaných na naší škole formou rozhovoru v den konání písemných zkoušek.

 

Tato zkouška je hodnocena buď „uspěl“ nebo „neuspěl“ (§ 20 odst. 4 a § 60b odst. 5 školského zákona), konkrétní informace o formě a způsobu hodnocení zkoušky budou uchazeči zaslány společně s pozvánkou na přijímací zkoušku. Pokud uchazeč v rozhovoru neuspěl, nesplnil kritéria přijímací zkoušky a nemůže být ke studiu přijat. Úspěšní uchazeči jsou pak zařazeni do celkového pořadí uchazečů podle § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 1)

Tento postup se netýká cizinců, kteří navštěvují školu zapsanou v českém školském rejstříku, ani uchazečů, kteří se vzdělávají v zahraniční škole na území ČR.

 

Cizinci, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, musí doložit společně s přihláškou ke studiu doklad o dočasné ochraně (stačí prostá kopie).

Tomuto cizinci se při přijímacím řízení ke vzdělávání pro školní rok 2023/2024 podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny (dále „cizinec“) promíjí na základě žádosti odevzdané společně s přihláškou ke vzdělávání přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem v den konání přijímacích zkoušek. Hodnocení této ústní zkoušky je stanoveno výše – viz. 1)

Tento cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Pokud uchazeč tuto žádost neodevzdá do 1. 3. 2023, bude konat písemný test z matematiky v českém jazyce.

 

Potvrzení o zdravotní způsobilosti nevyžadujeme.

 

Žádáte-li o úpravu podmínek přijímacího řízení pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, doložte doporučení školského poradenského zařízení, které musí obsahovat přesné vyjádření o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky. Doporučení se odevzdává zároveň s přihláškou ke vzdělávání (§ 60b odst. 4 školského zákona). Konkrétní úprava podmínek přijímací zkoušky se bude řídit § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Pozvánku na přijímací zkoušku obdrží zákonný zástupce uchazeče poštou na adresu uvedenou v přihlášce (případně do datové schránky zřízené pro nepodnikající fyzickou osobu) nejpozději 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky. Pokud Vám nebude do této doby pozvánka doručena, kontaktujte sekretariát školy.

V pozvánce bude uvedeno registrační číslo uchazeče, pod kterým pak budou zveřejněny výsledky jeho přijímací zkoušky.

V rámci přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky se hodnotí pouze odpovědi uchazeče zapsané v záznamovém archu.

 

Výsledky přijímacích zkoušek budou oznámeny:

 • na vstupních dveřích gymnázia (pod registračním číslem),
 • na webových stránkách školy (pod registračním číslem).

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zaslané poštou na doručenku na adresu zákonného zástupce uchazeče uvedenou v přihlášce nebo datovou schránkou zřízenou pro zákonného zástupce jako nepodnikající fyzickou osobu.

 

Doklad totožnosti

Před přijímací zkouškou je každý uchazeč povinen prokázat svou totožnost buď průkazem s fotografií (pas, lítačka, ISIC karta aj.), nebo potvrzením ze své ZŠ obsahujícím jméno, příjmení, datum narození, fotografii uchazeče a razítko ZŠ s podpisem zástupce školy.

 

Kritéria přijímacího řízení

8leté všeobecné gymnázium (obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium)

Pro 1. kolo přijímacího řízení jsou MŠMT vyhlášeny dva termíny konání písemných testů:
pondělí 17. 4. 2023 a úterý 18. 4. 2023.

 

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě hodnocení výsledků ze základní školy a výsledků jednotných písemných testů
z českého jazyka a literatury a z matematiky.

 1. Výsledky ze základní školy: max. 100 bodů. Na bodové hodnocení má vliv pouze průměr známek z 1. pololetí posledního hodnoceného ročníku (tj. páté třídy). Pro výpočet je použit jednoduchý vzorec:
  body ZŠ = 100×(2 – průměr).
  Pokud by vyšel záporný počet bodů, započítává se jako 0.
 2. Písemný test z českého jazyka a literatury (60 min), max. 450 bodů
 3. Písemný test z matematiky (70 min), max. 450 bodů

Celkem maximálně 1000 bodů.

 

V případě rovnosti bodů rozhoduje o lepším pořadí uchazečů vyšší počet získaných bodů za písemné testy, v případě shody i těchto bodů rozhoduje o lepším umístění v pořadí vyšší počet bodů za písemný test z matematiky.

 

Ředitelka školy podle těchto kritérií stanoví pořadí uchazečů v přijímacím řízení, ve kterém může být v 1. kole přijato maximálně 60 uchazečů s nejvyšším počtem bodů (včetně přijetí na odvolání tzv. autoremedurou), a rozhodne o přijetí či nepřijetí uchazečů podle stanoveného pořadí.

 

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn nejdříve v pátek 28. dubna 2023.

 

Kritéria přijímacího řízení

6leté dvojjazyčné česko-španělské gymnázium (obor Dvojjazyčné gymnázium 79-43-K/61)

Pro 1. kolo přijímacího řízení jsou vyhlášeny dva termíny konání písemných testů:
pondělí 17. 4. 2023 a úterý 18. 4. 2023.

 

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě hodnocení výsledků ze základní školy a výsledků jednotných písemných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky.

 1. Výsledky ze základní školy: max. 100 bodů. Na bodové hodnocení má vliv pouze průměr známek z 1. pololetí posledního hodnoceného ročníku (tj. sedmé třídy ZŠ nebo odpovídajícího ročníku 8letého gymnázia). Pro výpočet je použit jednoduchý vzorec:
  body ZŠ = 100×(2 – průměr).
  Pokud by vyšel záporný počet bodů, započítává se jako 0.
 2. Písemný test z českého jazyka a literatury (60 min), max. 450 bodů
 3. Písemný test z matematiky (70 min), max. 450 bodů

Celkem maximálně 1000 bodů.

 

V případě rovnosti bodů rozhoduje o lepším pořadí uchazečů vyšší počet získaných bodů za písemné testy, v případě shody i těchto bodů rozhoduje o lepším umístění v pořadí vyšší počet bodů za písemný test z matematiky.
Poznámka: Znalost španělského jazyka uchazeče není nutná a není součástí přijímací zkoušky.

 

Ředitelka školy podle těchto kritérií stanoví pořadí uchazečů v přijímacím řízení, ve kterém může být v 1. kole přijato 30 uchazečů s nejvyšším počtem bodů (včetně přijetí na odvolání tzv. autoremedurou), a rozhodne o přijetí či nepřijetí uchazečů podle stanoveného pořadí.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn nejdříve v pátek 28. dubna 2023.

 

 

Zápisový lístek

(§ 60g školského zákona)

 

Zápisový lístek obdrží uchazeč na příslušné ZŠ. Uchazečům, kteří nejsou žáky ZŠ, vydá zápisový lístek příslušný krajský úřad (v Praze Magistrát hl. města Prahy).

 

Pokud je uchazeč přijat ke studiu, potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole tím, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdá ředitelce školy správně vyplněný a podepsaný zápisový lístek (např. doporučeně poštou nebo osobně do recepce školy na adrese Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680, v úředních hodinách: pondělí až pátek v době od 8 do 12 a od 12:30 do 16 hodin, popř. v sekretariátu nebo v kanceláři zástupkyň ředitelky v uvedených časech).

 

Pokud uchazeč neodevzdá ředitelce školy vyplněný zápisový lístek do uvedené lhůty, vzdává se práva být přijat ke studiu a na jeho místo je přijat jiný uchazeč.

 

Odvolání

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (§ 60e školského zákona). Podává ho zákonný zástupce uchazeče Magistrátu hl. města Prahy prostřednictvím ředitelky školy (např. doporučeně poštou nebo osobně do recepce nebo sekretariátu školy na adrese Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680, v úředních hodinách: pondělí až pátek v době od 8 do 12 a od 12:30 do 16 hodin, popř. v kanceláři zástupkyň ředitelky v uvedených časech).

 

V Praze dne 30. 1. 2023
Dr. Z. Bednářová, ředitelka školy

 

Příloha:
Průvodce vyplněním přihlášky 2023.pdf

Sdílet na Facebook
Zpět...
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
IČO: 00335479, IZO: 000335479

Ředitelka školy
PaedDr. Bednářová Zdeňka
+420 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz
Všechna práva vyhrazena ©2022 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | Prohlášení o přístupnosti