Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Gymnázium, Praha 4,
BUDĚJOVICKÁ 680

Rozvrh Suplování Bakaláři Jídelna

Vybavení školy

Vždy jsme usilovali o modernizaci učebních pomůcek, učeben i celkového vybavení školy. Především po roce 1989 jsme realizovali řadu investičních akcí a úprav, které zpříjemňují pobyt studentů v budově gymnázia. V různých anketách a dotaznících, které se příležitostně objevují, naši studenti oceňují možnost stravování v příjemném prostředí školní jídelny, kde si mohou vybrat ze dvou jídel a v průběhu dopoledne se dojít nasvačit a napít.

 

 

Vždy jsme usilovali o modernizaci učebních pomůcek, učeben i celkového vybavení školy. Především po roce 1989 jsme realizovali řadu investičních akcí a úprav, které zpříjemňují pobyt studentů v budově gymnázia. V různých anketách a dotaznících, které se příležitostně objevují, naši studenti oceňují možnost stravování v příjemném prostředí školní jídelny, kde si mohou vybrat ze dvou jídel a v průběhu dopoledne se dojít nasvačit a napít.

 

Ve všech místnostech hlavní budovy byla instalována plastová okna a žaluzie, vyměněny podlahové krytiny a tabule ve třídách. Byly vyměněny všechny dveře, obnoveno označení místností keramickými tabulkami vyrobenými našimi studenty. V roce 2006 byla dokončena dokumentace k celkové rekonstrukci stoupaček a WC v budově školy, která byla provedena během hlavních prázdnin v roce 2008. Po této velmi náročné rekonstrukci byla celá budova vymalovaná a nově vyzdobená. Velmi náročnou operací byla výměna elektroinstalace a odizolování zdiva hlavní budovy. Budova školy byla nově omítnuta, byl upraven vstupní vestibul a položena nová protiskluzová dlažba před školou.

 

 

K základním požadavkům moderní výuky patří vybavení didaktickou a výpočetní technikou – dataprojektory a počítači s připojením na internet. Proto jsme na vybavení odborných pracoven (fyzika, biologie, chemie, dějepis, zeměpis, cizí jazyky, učebny pro výuku informatiky) vydali v posledních letech velké finanční částky.

 

v6

 

Škola může nabídnout čtyři počítačové laboratoře průběžně vybavované podle potřeb a možností. Patří k nim moderně vybavená počítačová učebna pro výuku ICT, otevřená v lednu 2006, či nová multimediální učebna pro 32 studentů vybavená interaktivní tabulí a novou výpočetní technikou pořízenou z prostředků grantu z Evropského sociálního fondu, která byla představena v lednu 2007 na dni otevřených dveří. Od února 2007 slouží pro výuku všech předmětů, v nichž lze využít informační a komunikační technologie, pro prezentace studentských prací, pro školení učitelů apod. Během letních prázdnin v roce 2015 byla tato multimediální učebna zcela zmodernizována, zastaralá výpočetní technika, sítě, rozvody i servery byly nahrazeny novým zařízením a vybavením. Hardware i software ve všech počítačových učebnách je pravidelně obnovován.

 

Interaktivní tabule se v multimediální učebně osvědčila natolik, že jsme dalšími vybavili učebny zeměpisu a anglického jazyka. Postupně probíhají komplexní rekonstrukce počítačových laboratoří, odborných učeben a kabinetů.

 

V roce 2008 se podařilo s finanční spoluúčastí SRPŠ zprovoznit částečné wifi připojení k internetu. V únoru 2010 bylo pokrytí wifi signálem rozšířeno prakticky na celou budovu.

 

V prosinci 1998 byla otevřena nová hala s třemi kurty na squash, celý velký sportovní areál školy je neustále modernizován a vybavován sportovními potřebami. O prázdninách 2009 bylo z grantových prostředků HMP celkově zrekonstruováno i venkovní hřiště na malou kopanou, celá plocha byla pokryta novým umělým povrchem 3. generace Greenfield a bylo upraveno okolí hřiště. V roce 2012 byla částečně z grantových prostředků magistrátu opravena běžecká dráha a byl zcela vyměněn umělý povrch hřiště na basketbal, které slouží i jako druhé hřiště na malou kopanou.

 

Z prostředků SRPŠ byly zakoupeny stoly na stolní tenis a několik laviček na chodby i do parku. Byla zakoupena velká kopírka, která slouží všem studentům, a do všech tříd byly nainstalovány hodiny a velké barevné nástěnky. V roce 2009 byly chodby obou budov vybaveny vestavěnými skříněmi a barevným nábytkem pro studenty, chodby byly vyzdobeny pracemi studentů, které vytvořili při výtvarné výchově.

 

V investiční oblasti jsme v r. 2000 dokončili půdní vestavbu (učebny pro estetickou výchovu a cizí jazyky, kabinety, psychologická poradna). Velký ateliér pro výtvarnou výchovu se nám podařilo vybavit pecí na vypalování keramiky. Během hlavních prázdnin 2010 byla polovina střechy na hlavní budově pokryta novou střešní krytinou, byla úplně zrekonstruována nejstarší učebna informatiky a kabinety fyziky a chemie, byly sanovány a vymalovány šatny a další prostory školy postižené krupobitím a záplavami.

 

 

V roce 2012 byly v půdní vestavbě nad tělocvičnami vybudovány čtyři nové byty pro španělské učitele a jeden školnický služební byt, byty byly kompletně vybaveny a zařízeny vším potřebným. Projekt i finanční prostředky na tuto velkou investiční akci poskytl magistrát HMP. Z původního školnického bytu byly postaveny nové kabinety pro učitele a jazyková učebna, která byla vybavena výpočetní technikou. Tělocvičny, některé třídy a kabinety byly nově zařízeny a vymalovány. V roce 2013 byla díky investicím magistrátu HMP dokončena oprava a rekonstrukce celé střechy. Dále byla ze školních peněz kompletně zrekonstruována a vybavena velká učebna fyziky a novou výpočetní technikou byla také vybavena nejstarší počítačová učebna 01. Byla vymalována půdní nástavba a další potřebné prostory školy.

 

Během hlavních prázdnin 2014 byla moderně zrekonstruována odborná učebna chemie, byly vybudovány kabelové rozvody a počítačové sítě ve všech učebnách v budově, všude byly nainstalovány počítače, od 1. 9. 2014 byl zahájen provoz elektronické třídní knihy pro celou školu. V počítačové učebně 03 byla stará výpočetní technika zcela nahrazena novou. Všechny učebny a prostory školy byly podle potřeb opraveny a vymalovány, do kabinetů a tříd byly nastěhovány učebnice, pomůcky a nábytek z detašovaného pracoviště, které bylo definitivně zrušeno 31. 7. 2014.

 

 

Celkově se snažíme ve všech budovách školy o estetický vzhled tříd a chodeb, o vybudování příjemného pracovního i studijního prostředí a atmosféry. K takovému interiéru neodmyslitelně patří velké množství květin, nástěnek, vitrín a tradičních i netradičních výtvarných prací.

 

v11

 

V rámci svých finančních možností a s využitím všech dalších zdrojů (granty a nadace, SRPŠ, sponzorské dary, fondy,…) bude vedení školy stále usilovat o modernizaci vybavení školy tak, aby bylo v souladu s požadavky moderní výuky a aby celkové prostředí školy působilo výchovně a esteticky.

 

Bezdrátová síť

Poslední předvánoční týden roku 2008 se podařilo s finanční spoluúčastí SRPŠ zprovoznit volné wifi připojení k internetu. Nejsilnější signál je ve vestibulu školy, na chodbách v přízemí je signál velmi dobrý. Při průchodu zdmi klesá.

Pro připojení je potřeba povolit dynamické přidělování IP adresy. Síť má název GyBu_free.

 

Rozšíření sítě

Od poloviny února 2010 se lze k této síti připojit ve všech učebnách a přilehlých chodbách. Na potřebném rozšíření infrastruktury se finančně opět podílelo SRPŠ.

 

Navýšení počtu adres

Nárůst počtu mobilních zařízení za poslední rok byl obrovský. Kdo přišel do školy mezi prvními, dostal přidělenu jednu z 250 IP adres. Často ještě před začátkem vyučování již žádné adresy nebyly. Nyní máme k dispozici 1000 IP adres. Snad to na nějakou dobu bude stačit.

 

v12

 

Zrychlení sítě

Zvýšení počtu volných adres nějakou dobu skutečně stačilo. Omezující začala být celková rychlost sítě. Od září 2016 máme k dispozici novou síť s větším pokrytím. K dispozici je již 37 access pointů a téměř 2000 volných adres. Současně došlo k výraznému navýšení rychlosti připojení. Jméno sítě je nyní GyBuFREE.

 

Během prázdnin 2016 byla zrekonstruována laboratoř pro výuku fyziky a vybavena novými elektrickými rozvody a výpočetní technikou. Ve stejné době byla kompletně opravena venkovní běžecká dráha, její starý povrch byl stržen a nahrazen novým.

 

Během prázdnin 2017 byla zcela zrekonstruována venkovní hřiště na nohejbal a volejbal a byla opatřena novým moderním umělým povrchem a doplněna všemi potřebnými sportovními prvky (čáry, sítě, nosné tyče, branky…), bylo odstraněno staré doskočiště na skok vysoký a nahrazeno novým přenosným s lehkou, pevnou a stabilní konstrukcí.

 

V průběhu hlavních prázdnin 2018 bylo zcela zrekonstruováno venkovní hřiště na malou kopanou, které je maximálně využíváno. Podloží bylo vyvýšeno a upraveno, starý travnatý povrch byl nahrazen novým, modernějším, kvalitnějším a větším povrchem s brankami a sítěmi.

Během hlavních prázdnin 2019 byl vstup a celé přízemí budovy opatřeno novou dlažbou, novými obklady stěn a vymalováno podle návrhu školního grafika v barvách znaku školy.

 

 

V průběhu prázdnin bylo v roce 2020 zrekonstruováno 1. podlaží budovy školy ve stylu přízemí, jenom v jiných barvách.

 

 

Ve třídách a kancelářích byl modernizován a opraven nábytek, v některých třídách i kabinetech byla stará výpočetní technika vyčištěna nebo nahrazena novou, byly opraveny poškozené malby, nátěry a obklady.

 

Během hlavních prázdnin 2022 byly podle návrhu školního grafika zcela zrekonstruovány chodby, dlažby a obklady ve 4. patře. V prostoru šaten byla vybudována klubovna pro studenty a pro školní studentský parlament. Studenti si sami a zařídili vybavení klubovny. Ve třídách a kancelářích byl modernizován nábytek, v některých třídách i kabinetech byla stará výpočetní technika vyčištěna nebo nahrazena novou, byly opraveny poškozené malby, nátěry a obklady. Školní chodby byly vyzdobeny novými výtvarnými díly studentů.

 

3patro

klubovna

Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
IČO: 00335479, IZO: 000335479

Ředitelka školy
PaedDr. Bednářová Zdeňka
+420 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz
Všechna práva vyhrazena ©2022 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | Prohlášení o přístupnosti